Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Análise de factores fisiográficos do territorio e caracterización da vexetación mediante LiDAR PNOA en Pontecaldelas-Pazos de Borbén, Pontevedra. Avaliación da súa relación coa severidade de incendios forestais. 08/10/2021 TFG
Etodiversidade da formiga invasora Linepithema humile: contraste comportamental de poboacións insulares e continentais 08/10/2021 TFG
Mellora da xestión apicola: perfeccionamento de colmeas Langstroth para zonas de montaña. 08/10/2021 TFG
Xerador de código SQL a partir de diagramas MERE 08/10/2021 TFG
Beneficios da Danza nas Primeiras Idades 06/10/2021 TFG
Literatura e música: un nexo artístico favorecedor do desenvolvemento infantil 06/10/2021 TFG
Un programa de recreos monitorizados para o fomento da actividade física en Educación Primaria en época da COVID-19 06/10/2021 TFG
A influencia de xogar sen público sobre o rendemento no fútbol profesional. Unha revisión sistemática 05/10/2021 TFG
A receta deportiva 05/10/2021 TFG
Análise do xogo en tenis masculino nos Grand Slam da tempada 2020 05/10/2021 TFG
Análise dos efectos das reformas no edificio da reitorado da U.P.V. desde a perspectiva económica, de confort, de demandas e impacto na pegada de carbono 05/10/2021 TFG
Código de puntuación e niveles de rendemento en ximnasia rítmica 05/10/2021 TFG
Desenvolvemento dunha ferramenta informática para o modelado de curvas de potencia de xeradores eólicos 05/10/2021 TFG
Efecto de adestramento de CORE no equilibrio, a flexibilidade e o salto horizontal en estudantes de 3º de ESO e 1º de Bacharelato 05/10/2021 TFG
Estudo da viabilidade e eficiencia ao engadir un sistema de almacenamento por baterías a un parque eólico 05/10/2021 TFG
Estudo para mapeado automático de macroalgas baseado nunha Red Neuronal Convolucional 05/10/2021 TFG
Instalación de climatización e AQS mediante xeotermia para cámping en O Grove 05/10/2021 TFG
Metodoloxía de análise xeoespacial das reservas dunha explotación facendo uso de datos abertos para o seguimento do material extraido. 05/10/2021 TFG
Modificouse a actividade física dos adultos maiores en época de Covid-19?: unha revisión sistemática 05/10/2021 TFG
Patróns de lesións en futbolistas profesionais na Premier League Inglesa durante a tempada 2018-2019. 05/10/2021 TFG
Aplicación web para a identificación e clasificación de conductas inadecuadas en Twitter 28/09/2021 TFG
Asignación de TFGs na ESEI 27/09/2021 TFG
A percepción do persoal de enfermería do hospital Ribera Povisa na situación laboral durante a pandemia covid-19 16/09/2021 TFG
Aplicación da técnica do Ganglio Sentinela en cancro de pene e vulva. Situación actual da técnica e aplicación no Hospital Rivera Povisa. 16/09/2021 TFG
Physiorecovery: plan empresarial para unha clínica de fisioterapia 04/12/2021 TFM
?Desenvolvemento dun sistema de información que permita ver a dispoñibilidade da capacidade en terrazas, bares e restaurantes e poder reservar en tempo real? 30/09/2021 TFM
Análise e mellora da metodoloxía empregada nunha empresa de Sistemas da Información, usando un modelo de xestión de proxectos mixto, basado no PMBOK e Scrum. 30/09/2021 TFM
Metodoloxía DIP aplicada ao proxecto de ``Rehabilitación de edificación existente para hotel rural ligado ó peregrino´´ no concello de Sobrado dos Monxes, A Coruña. 30/09/2021 TFM
Modernización dos procesos de xestión, comercialización e facturación da compañía eléctrica Sociedad Chilena de Electricidad S.A. 30/09/2021 TFM
Reinxeniería de procesos nunha industria alimentaria mediante a implementación e o desenrolo de novas funcionalidades do software informático. 30/09/2021 TFM
Retos e oportunidades da computación en nube. Estudo da implantación dun sistema Cloud nunha empresa de servizos de consultoría. 20/09/2021 TFM
Deseño de unha maquina para deformación plastica de tubos metalicos con fins decorativos 20/09/2021 TFM
Sistema de inspección unitario basado en visión artificial para a comprobación da conformidade produto 20/09/2021 TFM
Acumulación de mercurio nos solos forestais pola caída de material senescente 17/09/2021 TFG
Adaptación dos procedementos do departamento de Enxeñaría aos estándares dunha multinacional do automóbil 17/09/2021 TFG
Análise e mellora do indicador da OEE dunha prensa de estampaxe metálica nunha empresa auxiliar do sector do automóvil mediante a aplicación de ferramentas Lean 17/09/2021 TFG
Avaliación da calidade da enerxía eléctrica. Análise comparativa do efecto dos parámetros no comportamento de motores asíncronos trifásicos. 17/09/2021 TFG
Calibración virtual da ECU do motor TU5JP4 17/09/2021 TFG
Contido e acumulación de Hg en horizontes orgánicos de solos de bosques caducifolios no entorno dunha central térmica. 17/09/2021 TFG
Descripción e análise de sistemas HVDC para un parque eólico mariño 17/09/2021 TFG
Deseño de instalación de calefacción e AQS en vivenda unifamiliar reformada con enerxías renovables. 17/09/2021 TFG
Deseño de mordazas para a automatización da estación corte plasma. 17/09/2021 TFG
Deseño de PCMs nanomellorados baseados en palmitato de isopropilo para aplicacións de frío 17/09/2021 TFG
Deseño dunha maqueta funcional (FMI) para un sistema de transporte de pezas en cabeza. 17/09/2021 TFG
Deseño dunha planta de fabricación de salpicaderos de automoción. 17/09/2021 TFG
Deseño e cálculo dunha estrutura de adestramento multifunción para uso doméstico. 17/09/2021 TFG
Deseño e estudio da fabricación de paredes sobre base cilíndrica mediante WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) 17/09/2021 TFG
Deseño e selección de compoñentes para a construción dun banco de probas, para o estudo da ebulición nucleada de fluídos dieléctricos con baixa temperatura de ebulición. 17/09/2021 TFG
Deseño, construción e posta en servizo dun sistema de control automático de procesos asistidos por láser 17/09/2021 TFG
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade nunha empresa de mobilidade eléctrica 17/09/2021 TFG
Dimensionamento dunha electrolinera renovable no campus da Universidade de Vigo. 17/09/2021 TFG
Estimación das poboacións de xabarín na meseta dos Chaos de Amoeiro (Ourense) 17/09/2021 TFG
Estudo aerodinámico mediante CFD do fondo dun monoplaza de F1 segundo a normativa do 2022 17/09/2021 TFG
Estudo bioquímico e reolóxico de xeles feitos a partir de surimi de quenlla azul (Prionace glauca) 17/09/2021 TFG
Estudo do comportamento fluido-dinamico dun coiling nun aneurisma 17/09/2021 TFG
Estudo e deseño dun panel solar de ACS mediante termosifón. 17/09/2021 TFG
Estudo numérico do efecto da folgura e do fluído intermedio en tubos de seguridade para intercambiadores NH3/CO2 17/09/2021 TFG
Estudo organizativo do proceso documental do departamento loxístico dunha empresa de compravenda de alimentación internacional. 17/09/2021 TFG
Modelos de autenticidade alimentaria para viños con denominación de orixe 17/09/2021 TFG
Optimización enerxética dun ximnasio mediante a súa autoprodución e o uso de recursos renovables. 17/09/2021 TFG
Parque eólico no Galiñeiro con produción de hidróxeno para o almacenamento enerxético. 17/09/2021 TFG
Proxecto dunha instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para o suministro de enerxía eléctrica a unha nave industrial 17/09/2021 TFG
Proxecto Lean nunha empresa do sector de transformación da madeira 17/09/2021 TFG
Redeseño de máquina de prototipado rápido 3D-Dimension 17/09/2021 TFG
Reestruturación e mellora da área produtiva dunha empresa do sector auxiliar do automóbil 17/09/2021 TFG
Repotenciación Parque Eólico Experimental de Sotavento. 17/09/2021 TFG
Simulación numérica de campos magnéticos estáticos empregados en tratamentos de estimulación cerebral. 17/09/2021 TFG
Tipos de mel da Península Ibérica: retos para a caracterización 17/09/2021 TFG
Análise Comparativa dun Sistema de Aclimatación para unha Piscina ao Aire Libre 17/09/2021 TFM
Análise mediante simulación numérica do risco de desprendemento de trombos en aneurismas con morfoloxía realista despois da intervención de embolización endovascular. 17/09/2021 TFM
Áncora suspendida para multicópteros. Aterrizaje preciso por visión 17/09/2021 TFM
Automatización da validación do firmware de quentadores de aire 17/09/2021 TFM
Complexos de coordinación con potencial uso en terapia 17/09/2021 TFM
Contaxe de taboleiros mediante técnicas de visión artificial. 17/09/2021 TFM
Desenvolvemento de prototipo para a implementación de xemelgo dixital mediante MTConnect 17/09/2021 TFM
Desenvolvemento dun modelo conceptual de prótese de man pediátrica avanzada para a obtención dun produto comercial de altas prestacións 17/09/2021 TFM
Deseño de layout industrial para a nova operación de EPM México 17/09/2021 TFM
Deseño e fabricación dun prototipo de instrumental cirúrxico para traumatoloxía veterinaria. 17/09/2021 TFM
Deseño e implementación dunha ferramenta de software para a transferencia de datos de trazabilidade na área produtiva dunha empresa de compoñentes de automoción. 17/09/2021 TFM
Entorno integrado de impresión 3D para materiais reciclados na industria marítima. 17/09/2021 TFM
Estudo conformacional e configuracional de complexos de rutenio(II) 17/09/2021 TFM
Estudo do comportamento do baleiro en función da calidade superficial do taboleiro. 17/09/2021 TFM
Estudo dos equilibrios conformacional e tautomérico de benzoilciclohexanonas substituidas 17/09/2021 TFM
Evaluación de peptonas de pescado obtenidas de subproductos de salmónidos como fuentes proteicas para el crecimiento de diferentes bacterias 17/09/2021 TFM
Modelado e simulación numérica da acústica dunha bocina cerámica: estudo da influencia da xeometría 17/09/2021 TFM
Modelo de simulación para un xerador de enerxía mareomotriz xa existente 17/09/2021 TFM
Optimización do modelo de mantemento preditivo en Finsa Fibranor a través do uso de ecuacións estruturais e sistemas expertos combinados cunha estratexia de monitorización continua. 17/09/2021 TFM
Plataformas de preconcentración basadas en nanopartículas de plata sobre substratos de celulosa para a detección de As, Cd e Pb por ICP-MS 17/09/2021 TFM
Rehabilitación enerxética de un edificio plurifamiliar existente de vivendas en A Guarda, Pontevedra. 17/09/2021 TFM
Sistema para detección e recoñecemento de identificador en materias primas de entrada ao proceso produtivo. 17/09/2021 TFM
Redeseño do sistema productivo e loxístico en obradoiro de mástiles 16/09/2021 TFG
?Entorno de aprendizaxe e proba de sensores biomédicos? 16/09/2021 TFG
A imposición das bebidas azucaradas: tendencias recentes en España 16/09/2021 TFG
Abundancia e diversidade de elasmobranquios costeiros no Atlántico oriental. 16/09/2021 TFG
Actividade e instalación dunha fábrica de pizarra 16/09/2021 TFG
Análise e proposta de melloras nos procesos de loxística interna e de calidade dunha empresa fabricante de mobles de exterior. 16/09/2021 TFG
Construción de explotación de cebo porcino en Baltar - Ourense 16/09/2021 TFG
Control dun convertedor trifásico con funcionalidade de formador de rede e protección contra sobrecargas mediante limitación de corrente. 16/09/2021 TFG
Covid-19 e medio ambiente 16/09/2021 TFG
Desenvolvemento dun módulo electrónico con conexión de Bus CAN para o control da interface do condutor nun coche Formula Student 16/09/2021 TFG
Deseño dun taller multimarca para a reparación de vehículos industriais (camións). 16/09/2021 TFG
Deseño dunha interface para maquetas de procesos en ámbitos docentes baseado en tablets 16/09/2021 TFG
Deseño e análise dunha prótese de man antropométrica con funcionalidade de agarre e equivalente mecanicamente a unha humana. 16/09/2021 TFG
Deseño e implementación dun dispositivo para o control e detección da contaminación por hidrocarburos en medios acuáticos mediante un sistema IoT baseado en Arduino MKR FOX 1200 16/09/2021 TFG
Deseño e modelado dun sistema para realizar test a alta temperatura nunha máquina de ensaios dinámicos. 16/09/2021 TFG
Deseño mecánico dunha llanta para automóbil 16/09/2021 TFG
Estudio comparativo da presencia de Vespa velutina en tres colmeares de Galicia 16/09/2021 TFG
Estudo estrutural optimizado dunha grúa hidráulica mariña. 16/09/2021 TFG
Implantación de luminarias urbanas autosuficientes no paseo de Samil. 16/09/2021 TFG
Implantación dun Procedemento de Consignación en máquinas de inxección. 16/09/2021 TFG
Instalación domótica de Amazon Alexa con seguridade e control por voz. 16/09/2021 TFG
Integración e adaptación dun novo formato de gamas de traballo nunha empresa de automoción 16/09/2021 TFG
Modelado e procedemento de fabricación dunha estrutura de aeronave ultralixeira de ala baixa. 16/09/2021 TFG
Modelado, proba de simulación e fallo nun compoñente de material polimérico. 16/09/2021 TFG
Novas profesións dixitais 16/09/2021 TFG
Optimización de redutora compacta de altas prestaciones 16/09/2021 TFG
Proxecto de actividade para una clínica dental. 16/09/2021 TFG
Racionalización do almacenaxe nunha empresa de suministros industriales 16/09/2021 TFG
Standardized communication between customer and supplier through electronic data interchange. 16/09/2021 TFG
Tendencias tic no negocio despois do covid 19 16/09/2021 TFG
A covid-19, ¿desvantaxes na cadea de suministro? 16/09/2021 TFM
A economía circular no sector téxtil: Análise de tres multinacionais españolas 16/09/2021 TFM
Adaptación do enoturismo á era covid e expectativas de futuro. Caso de estudo da Ruta do Viño Rías Baixas. 16/09/2021 TFM
Análise dos residuos de embalaxes e da pegada de carbono do transporte dos módulos de baterías de vehículos eléctricos 16/09/2021 TFM
Análise e proposta de solucións tecnolóxicas para a adaptación á industria 4.0 dunha empresa adicada á fabricación de chemineas modulares 16/09/2021 TFM
As persoas no foco da sostibilidade. Análise da pegada social nas empresas do IBEX 35. 16/09/2021 TFM
Avaliación da extracción asistida por microondas para a recuperación de compostos bioactivos a partir de peles de aguacate. 16/09/2021 TFM
Avaliación da incidencia de Botrytis cinerea na vide e a súa relación coas condicións ambientais e a fenoloxía 16/09/2021 TFM
Axenda 2030 da ONU. ODS 6: "Auga limpa e saneamento" en Nixeria. 16/09/2021 TFM
Comparación da incidencia de mildeu nas DOS Ribeiro e Ribeira Sacra 16/09/2021 TFM
Composición físico-química, microbiolóxica e volátil das bebidas kefiradas non lácteas 16/09/2021 TFM
Cruceiros no Roteiro do Mar de Arousa e Río Ulla e a súa vinculación co Xacobeo 2021-2022 16/09/2021 TFM
Cultivos trampa: unha alternativa sostible para o control de pragas. 16/09/2021 TFM
Definición do modelo de negocio para sistema de impresión 3D: implantación dunha unidade produtiva en empresa e dun servizo in-house en contornas hospitalarias. 16/09/2021 TFM
Desenvolvemento do turismo lento despois do Covid-19 16/09/2021 TFM
Deseño e desenvolvemento dun modelo do tráfico loxístico dunha planta de montaxe de automóbiles, empregando unha ferramenta de simulación 16/09/2021 TFM
Deseño e desenvolvemento dun prototipo de sensor de radón para tubos 16/09/2021 TFM
Deseño e programación dunha máquina de colocación automática de adhesivos. 16/09/2021 TFM
Estudo de mellora de procesos nunha liña de fabricación de bombas de calor 16/09/2021 TFM
Estudo de sustentabilidade dos centros educativos do municipio de Nigrán no marco da Axenda 2030 16/09/2021 TFM
Estudo para a optimización do inventario dunha empresa do sector da au-tomoción 16/09/2021 TFM
Estudo, diagnóstico e propostas de mellora da cadea de subministración dunha empresa do sector téxtil. 16/09/2021 TFM
Fitorremediación de solos agrícolas contaminados por fertilizantes fosfatados, o inicio dunha agricultura sostible 16/09/2021 TFM
Formulación e proceso de produción de xeados veganos 16/09/2021 TFM
Igualdade no sector hosteleiro: unha aproximación a través dos plans de igualdade 16/09/2021 TFM
Implantación da metodoloxía Lean Manufacturing nunha empresa do sector da automoción. 16/09/2021 TFM
Implantación de sistema lean en planta de valorización de residuos industriais de polietileno. 16/09/2021 TFM
Incidencia do pole de Poacear no NO de España: factores que influen e implicacións ambientais 16/09/2021 TFM
Modelos cinéticos para describir a hidrólise enzimática de xilano 16/09/2021 TFM
O concepto de sustentabilidade aplicado ao turismo. O caso do Camiño de Santiago 16/09/2021 TFM
O control como medida de optimización de custes nunha planta de producción. 16/09/2021 TFM
Obxectivos de desenvolvemento sostible: Existen datos para o seu seguemento en España e Galicia? 16/09/2021 TFM
Optimización e redeseño dun almacén de elementos para a fabricación de equipos de calefacción 16/09/2021 TFM
Plan de acción de mellora para a zona de envasado dunha empresa conserveira 16/09/2021 TFM
Plan de Negocio: Mareira S.C.G 16/09/2021 TFM
Préstamos responsables: Análise do mercado bancario español 16/09/2021 TFM
Proposta de un plan de mellora medioambiental para un taller de mecánica, chapa y pintura de Vigo 16/09/2021 TFM
Proposta dun modelo de sendeirismo en rede mediante o sistema de nodos en Galicia. Análise do caso de Flandes. 16/09/2021 TFM
Proxecto de mellora continua mediante a implantación da filosofía Kaizen e ferramentas Lean nunha empresa do sector da automoción. 16/09/2021 TFM
Proxectos industriais no sector da automoción: modelos de desenvolvemento e alternativas 16/09/2021 TFM
Redeseño dos fluxos de información e materiais na cadea de submintro dunha PYME 16/09/2021 TFM
Reducción do tempo de cambio de utillaje mediante metodología SMED 16/09/2021 TFM
Remediación verde dos solos contaminados por metais e metaloides. 16/09/2021 TFM
Sistema automático de medición de distancia e escuadrado de travesas 16/09/2021 TFM
Sistema de conexión para manutención industrial de pezas colgadas baseado en robot móbil (AMR). Arquitectura automática 16/09/2021 TFM
Turismo cultural, novo motor de desenvolvemento turístico en España 16/09/2021 TFM
Turismo fluvial no Ribeiro. Unha comarca vinte e un ríos 16/09/2021 TFM
Xestión de residuos orgánicos na Comunidade Autónoma de Galicia 16/09/2021 TFM
?Estudo e analise do aumento de temperatura do aire primario para a combustión de biomasa nunha caldeira de aceite térmico? 15/09/2021 TFG
Adaptación e posta en marcha de robot SCARA para ensaios con micropipetas en laboratorio 15/09/2021 TFG
Adsorción/desorción e liberación de ciprofloxacin en diferentes bioadsorbentes 15/09/2021 TFG
Análise dinámico da interacción vehículo-estructura en viadutos de alta velocidade e cálculo dos elementos de amortecemento enfocado a mellora do confort 15/09/2021 TFG
Análise resistente de xuntas embridadas a 90º para tubos cadrados 15/09/2021 TFG
Análisis de fendas existentes en vigas de madeira mediante MATLAB. 15/09/2021 TFG
Aplicación de odometría visual baseada nunha cámara de tempo de voo 15/09/2021 TFG
Aproveitamento e sustentabilidade económica do monte galego 15/09/2021 TFG
Atrezzo e escenografía románicos para unha historia épica levada ao cine: O Cid, 1961. 15/09/2021 TFG
Avaliación e deseño dun proceso de produción de éter dimetílico (DME) por vía indirecta 15/09/2021 TFG
Avances tecnolóxicos en diabetes mellitus tipo 2 15/09/2021 TFG
Busca de bacterias productoras do solo con actividade antimicrobiana contra bacterias testemuña de interés alimentario. 15/09/2021 TFG
Claves para a comunicación intercultural e publicidade:impacto do factor cultural na internacionalización dun produto 15/09/2021 TFG
Coñece Arbo en 3D 15/09/2021 TFG
Desenvolvemento dun algoritmo que permita extraer as seccións resistentes de vigas de madeira degradadas. 15/09/2021 TFG
Deseño de un sistema de transporte automático mediante unha estación rotativa para unha liña de envasado de botellas de leite. 15/09/2021 TFG
Deseño dun mecanismo de empuxe vectorial para un foguete experimental (AER). 15/09/2021 TFG
Deseño dun sistema de xestión dun guindastre. 15/09/2021 TFG
Deseño dunha bobinadora para a fabricación de pastillas de guitarra. 15/09/2021 TFG
Deseño e validación dun sistema modular de iluminación e identificación dun vehículo sobre un dispositivo anti empotramento optimizado 15/09/2021 TFG
Deseño, montaxe e programación dunha aeronave non tripulada (dron) 15/09/2021 TFG
Dispositivo auto-equilibrado con control de inclinación mediante roda volante. 15/09/2021 TFG
Estación para a demostración de un PICKING con robot colaborativo e visión artificial 15/09/2021 TFG
Estudo da aplicación dunha lipase inmovilizada para a produción dun biocombustible. 15/09/2021 TFG
Estudo dinámico e análise estructural de unha pasarela peatonal atirantada de deseño singular 15/09/2021 TFG
Estudo do fenómeno de resonancia dun eixo en voladizo mediante análise numérica e comparativa experimental 15/09/2021 TFG
Impactos dos extremos de temperatura na saúde humana en España: Revisión sistemática 15/09/2021 TFG
Modelado BIM e control da saúde estrutural da ponte histórica de aceiro de o Barquiero 15/09/2021 TFG
Modelado, simulación e cálculo de ponte mono-viga hístorico 15/09/2021 TFG
Monitorización e control remoto dun sistema de bombeo de auga, a través dunha aplicación de mensaxería Telegram integrada nun PLC 15/09/2021 TFG
Optimización do deseño dun joystick de seis graos de liberdade con sensores hall 15/09/2021 TFG
Optimización do proceso de extracción de manoproteínas e novas fontes de obtención 15/09/2021 TFG
Plantexamento e simulación de escenarios para prácticas de Robótica Industrial. 15/09/2021 TFG
Portal web para proxecto de inclusión de menores acollidos ou adoptados 15/09/2021 TFG
Posta en marcha de Robot Delta. Aplicación Pick and Place prototipo con cintas transportadoras. 15/09/2021 TFG
Programación de bootloader para carga de programas en microcontroladores para automoción. 15/09/2021 TFG
Prototipo de service mesh sobre Envoy 15/09/2021 TFG
Prototipo Driverless UVigo Motorsport: Conversión dende un monopraza Formula Student de combustión 15/09/2021 TFG
Proxecto de execución de local comercial para tenda de venda de roupa e complementos ó por menor. 15/09/2021 TFG
Robot autoequilibrado con patas e rodas 15/09/2021 TFG
Sistema de telexestión de medidores de consumo eléctrico 15/09/2021 TFG
Sistema de visión artificial para captura, procesado e análise de imaxe de cordón de soldadura por deposición de metal fundido 15/09/2021 TFG
Sistema de xestión de presenza e control de persoal a través dun módulo ESP32-Cam mediante conexión por WiFi. 15/09/2021 TFG
Tolerancia das comunidades bacterianas a antibióticos de uso humano en solos agrícolas: Cefuroxima, Claritromicina e Azitromicina 15/09/2021 TFG
Videoxogo de ritmo musical en Unity 15/09/2021 TFG
A ACUICULTURA OFFSHORE NA UNIÓN EUROPEA Especial atención á interacción coas demais actividades económicas realizadas no mar 15/09/2021 TFM
Adherencia á dieta mediterránea en pacientes dunha farmacia de Vigo 15/09/2021 TFM
Análise de cohortes da pescada europea, Merluccius merluccius (Linnaeus,1758) 15/09/2021 TFM
Análise de viabilidade de unha tenda de tabaco 15/09/2021 TFM
Análise estratéxica dunha empresa de comercio electrónico. Centrarse na internacionalización 15/09/2021 TFM
As burbullas financieiras e o Bitcoin: un enfoque conductual 15/09/2021 TFM
As criptomoedas. Investigación de mercado 15/09/2021 TFM
Asociación entre a obesidade e o embarazo cronoloxicamente prolongado: Estudo observacional retrospectivo. 15/09/2021 TFM
Avaliación da diversidade de metazoos, algae e fungi na Ría de Vigo (España) mediante a secuenciación de alto rendemento do DNA ambiental. 15/09/2021 TFM
Avaliación de marcadores de microhaplotipos para a resolución de mesturas de ADN en xenética forense 15/09/2021 TFM
Caracterización xenotípica dos xenes tanc1a e tanc1b nunha liña de peixe cebra creada con CRISPR / Cas9 15/09/2021 TFM
Compras, aprovisionamento e xestión de stocks. 15/09/2021 TFM
Consumo de pescado e marisco na Dieta Atlántica Galega e a súa importancia na obesidade 15/09/2021 TFM
Da escavación á publicación. Proceso dun caso práctico de arqueoloxía no xacemento da Cibdá de Armea (Allariz, Ourense) 15/09/2021 TFM
Desenvolvemento de melloras de eficiencia enerxética en FINSA FIBRANOR. 15/09/2021 TFM
Desenvolvemento dun sistema de adquisición de datos para a determinación da posición e orientación de aeroplanos radiocontrol de acrobacia 15/09/2021 TFM
Deseño e análise económica dunha planta fotovoltaica flotante conectada á rede no encoro de Zamáns 15/09/2021 TFM
Estudo das características do almorzo dos adolescentes e a súa relación co sexo e índice de masa corporal. 15/09/2021 TFM
Evolución da estabilidade proteica diana nas terapias contra o VIH-1 15/09/2021 TFM
Optimización de perfilado de taboleiro en continuo 15/09/2021 TFM
OUTRIP S.L. - Empresa de servizos turísticos en Ourense 15/09/2021 TFM
Plan de negocio Apartamentos Puerta de Tapia 15/09/2021 TFM
Plan de negocio de un Marketplace de venta online 15/09/2021 TFM
Plan internacional de comercialización para a exportación de atún en conserva a México 15/09/2021 TFM
Prevención laboral nas pemes: seguridade e hixiene 15/09/2021 TFM
Rediseño del software y aplicación de mejoras funcionales de un banco de ensayos utilizado para la caracterización de válvulas de sistemas EGR 15/09/2021 TFM
Uso de Estación Remota de Vídeo Submarino con Cebo para a caracterización da ictiofauna na Área Mariña Protexida das Berlengas 15/09/2021 TFM
Deseño de novos disolventes biocompatibles para a extracción de antioxidantes 14/09/2021 TFG
Fotosíntesis nun océano máis cálido: efecto dun aumento de temperatura sobre a fisioloxía da diatomea Skeletonema costatum 14/09/2021 TFG
Pipe para preprocesamento de texto para filtrado de spam 14/09/2021 TFG
A empresa familiar. Análisis xeral das 500 empresas familiares máis grandes do mundo 14/09/2021 TFG
A prostitución feminina en España: limbo de alegalidade e restricións dos dereitos laborais 14/09/2021 TFG
Análise da exposición dos menores na Internet por parte dos centros educativos. 14/09/2021 TFG
Analise palinostratigráfica: Aprendizaxe e Aplicación en caso práctico 14/09/2021 TFG
As paralarvas de octopus vulgaris cuvier, 1797, revisión bibliográfica . 14/09/2021 TFG
Avaliación dos servizos ecosistémicos nos ecosistemas litorais: estudo da percepción pola poboación ribereña das pradeiras de Zostera na enseada de San Simón (ría de Vigo) 14/09/2021 TFG
Avaliación e deseño dunha instalación industrial modular de adsorción para o tratamento de efluentes. 14/09/2021 TFG