Secretaría Uvigo

Publicas

Dereito de acceso á información pública

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia

EIDO.TC32

Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors

Propostas de actividades formativas para o Programa de Formación Permanente do PDI

Área de Formación e Innovación Educativa / innovacion.educativa@uvigo.es / 986 812 035

Memoria de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Solicitude de xeración de Grupo de Innovación Docente

Área de Formación e Innovación Educativa / innovacion.educativa@uvigo.es / 986 812 035

Solicitude de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Área de Formación e Innovación Educativa | innovacion.educativa@uvigo.es | 986 812 035

Formulario de solicitud para estudiantes internacionales de intercambio

Application form for incoming exchange students

Formulario de nominación de estudantes internacionais / Incoming Exchange Students' Nomination Form

Sólo para ser cubierto por las universidades socias / Only to be filled out by partner universities from an institutional e-mail account

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Exercicio de dereitos de datos de carácter persoal conforme ao sinalado nos artigos 15 ao 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos

Traslado expediente ABAU

Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)

Formulario de solicitud para estudiantes SICUE

Formulario de solicitud para estudiantes SICUE

Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"

Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"