Secretaría

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dereito de acceso á información pública

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública nos termos previstos na lexilación sobre transparencia.

Enténdese por Información pública: os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei de transparencia e bo goberno e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións.

Lembrámoslle que unha gran parte da información está publicada no Portal de transparencia da web. Rogámoslle que consulte a web antes de realizar a solicitude por se a información xa estivera publicada.

Pode consultar o procedemento no Regulamento de Transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo (Capítulo IV - artigos 10 ó 15).   

Protección de datos: En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos infórmaselle, que os datos facilitados serán incorporados a un ficheiro denominado REXISTRO cuxo responsable é a SECRETARÍA XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO coa finalidade de almacenamento de solicitudes, escritos e comunicados á administración da Universidade en función da Lei de Procedemento Administrativo.

En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición solicitando os formularios que para ese efecto dispón a Secretaría Xeral da Universidade de Vigo dirixida á dirección postal As Lagoas- Marcosende, C.P. 36310, Vigo, Pontevedra ou por correo electrónico a sxeral@uvigo.es

Prazo de resposta: 1 mes desde a recepción da solicitude de información

Para calquera dúbida diríxase a: Secretaría Xeral

                                                       sxeral@uvigo.es

                                                       986 813 614

 

 

.:: Para calquera dúbida ou problema pode enviar unha incidencia | Esqueceu o contrasinal ou o NIU? ::.