Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

EIDO.TC32

Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors

Formulario/Form EIDO.TC32

Membros de tribunais e directores/as de tese

Información importante: Os apartados obrigatorios son: Datos persoais, Datos académicos e Datos profesionais. Dos méritos de investigación (Sexenios, Artigos, Patente, Dirección de tese, IP de proxecto e Outros méritos) só cómpre encher UN destes apartados, tendo en conta que:

(i) O apartado de Sexenios fai referencia só aos tramos de investigación concedidos pola CNEAI.

(ii) No apartado de Artigos en revista, cómpre indicar tres méritos con impacto JCR ou semellante segundo os criterios CNEAI, publicados nos últimos seis anos.

(iii) No apartado de Dirección de tese, débese indicar unha tese de doutoramento dirixida polo/a solicitante nos últimos cinco anos coa cualificación "cum laude", da que se derivara unha publicación JCR ou equivalente segundo os criterios CNEAI.

(iv) No apartado de Patente, débese indicar unha en explotación.

(v) No apartado de IP de proxecto, débese indicar un proxecto de I+D+i financiado mediante convocatoria pública non universitaria.

(vi) No apartado de Outros méritos débense incluir cinco méritos que poidan conducir a unha avaliación positiva segundos os criterios CNEAI da rama.

 

Miembros de tribunales y directores/as de tesis

Información importante: Los apartados obligatorios son: Datos personales, Datos académicos y Datos profesionales. De los méritos de investigación (Sexenios, Artículos, Patente, Dirección de tesis, IP de proyecto y Otros méritos) sólo es necesario cubrir UNO de estos apartados, teniendo en cuenta que:

(i) El apartado de Sexenios hace referencia sólo a los tramos de investigación concedidos por la CNEAI.

(ii) En el apartado de Artículos en revista, es necesario indicar tres méritos con impacto JCR o semejante según los criterios CNEAI, publicados en los últimos seis años.

(iii) En el apartado de Dirección de tesis, se debe indicar una tesis doctoral dirigida poe el/la solicitante en los últimos cinco años con la calificación "cum laude", de la que se derivara una publicación JCR o equivalente según los criterios CNEAI.

(iv) En el apartado de Patente, se debe indicar una en explotación.

(v) En el apartado de IP de proxecto, se debe indicar un proyecto de I+D+i financiado mediante convocatoria pública no universitaria.

(vi) En el apartado de Otros méritos se debe incluir cinco méritos que puedan conducir a una evaluación positiva según los criterios CNEAI de la rama.

Jury members and supervisors

Important Information: Mandatory sections are: Personal data, Academic data and Professional data. As regards the Research requirements (Sexenios, journal articles, patent, project PI and other merits), ONLY ONE merit type is necessary. The following information must be taken into account:

(i) The Sexenios section refers only to research merits granted by the Spanish CNEAI.

(ii) In the section of Journal articles, it is necessary to indicate three merits with JCR impact or the like according to CNEAI criteria, published in the previous six years.

(iii) in the section Thesis supervision, it is necessary to indicate a doctoral thesis supervised by the applicant in the previous five years with the grade "cum laude" (or similar) from which a JCR publication or equivalent according to CNEAI criteria has been derived.

(iv) In the section Patent, it is necessary to indicate a patent in use.

(v) In the section Project PI, it is necessary to indice an R&D project financed by a non-university public call.

(vi) In the section Other merits, it is necessary to include five merits that can lead to a positive evaluation according to the CNEAI criteria.


Sinatura do documento / Firma del documento / Signature of this form

Este formulario asinado manualmente debe ser enviado a / Este formulario firmado manualmente debe ser enviado a / This form must be signed manually and sent to:

Negociado de Terceiro Ciclo. Universidade de Vigo. Edificio Anexo á Xerencia. Campus Universitario. E-36310 Vigo

Alternativamente, o PDF pode ser asinado dixitalmente mediante certificado e enviado a 3ciclo1@uvigo.es / Alternativamente, el PDF puede ser firmado digitalmente mediante certificado y enviado a 3ciclo1@uvigo.es / Alternatively, the PDF document can be signed electronically by means of a digital certificate and sent to 3ciclo1@uvigo.es.


Datos de contacto