Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Cambios na participación nos Grupos de Innovación Docente

Datos

O seguinte formulario serve para solicitar a alta ou a baixa dun membro do Grupo de Innovación Docente (GID).

A solicitude terá que ser aprobada pola Comisión de Estudos Propios (CEP).

En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD),  informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo coa finalidade de enviar as acreditacións dos cursos.

Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos


Datos de contacto
Área de Formación e Innovación Educativa (EAFP)
eafp.innovacion@uvigo.es
986812035