Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Solicitude de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Área de Formación e Innovación Educativa | innovacion.educativa@uvigo.es | 986 812 035

A Área de Formación e Innovación Educativa tenta cubrir as necesidades formativas básicas do profesorado, mais é consciente de que non pode abarcar todas as competencias que abranguen a docencia universitaria. Por este motivo recoñecerá coma formación permanente do profesorado as actividades formativas que se desenvolvan nos centros e departamentos e que teñan relación coas competencias docentes.

 

REQUISITOS

 • O recoñecemento tense que solicitar antes de que se realice a actividade.
 • A actividade será financiada polos centros e/ou departamentos da Universidade de Vigo.
 • O número máximo de horas recoñecidas para cada actividade de formación será de 20 horas.
 • Quedan excluídos desta modalidade os congresos e xornadas de difusión de coñecemento agás aquelas especificamente relacionadas coa formación docente.
 • Estas actividades formativas so se lle recoñecerán ao PDI da Universidade de Vigo.

PROCEDEMENTO

 • Cubrirase a solicitude.
 • Comunicación de recepción da proposta.
 • Comunicación de aceptación/rexeitamento da proposta nun prazo de 2 semanas.
 • Ao finalizar a actividade formativa solicitarase á área a activación da enquisa de satisfacción e a activación do formulario da memoria.
 • Despois de que se verifique que a memoria é correcta e aporta toda a documentación solicitada (follas de sinaturas, memoria e enquisas), nun prazo dun mes emitiranse os diplomas. Estes serán remitidos á persoa responsable da actividade formativa para a súa distribución.

 

Se ten algunha dúbida pode poñerse en contacto co Área de Formación e Innovación Educativa (innovación.educativa@uvigo.es / 986 812 035).