Secretaría

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Responsable do Tratamento: Universidade de Vigo

Información para as persoas interesadas

Para cubrir o formulario

Cómpre achegar a fotocopia do DNI ou do pasaporte que acredite a identidade para que a Universidade de Vigo poida realizar a comprobación oportuna. No caso de que se actúe a través de representación legal deberá achegarse, ademais, o DNI e o documento acreditativo da presentación do/a representante.

Unha vez cuberto o formulario, poderá verificar os datos antes de envialos.

Unha vez enviado o formulario, DEBERÁ imprimir o PDF para asinar e presentar no REXISTRO DA UNIVERSIDADE DE VIGO ou ante algún dos rexistros ou oficina de correos aos que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, coa referencia "protección de datos" e remitida ao seguinte enderezo: Edificio Ernestina Otero, campus universitario s/n, 36310, Vigo (Pontevedra).

No caso de denegación

Se a Universidade de Vigo non tramita a solicitude da persoa interesada, informaraa sen dilación, transcorrido un mes da recepción da solicitude, das razóns da súa non actuación e da posibilidade de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

As persoas interesadas poderán poñerse en contacto co delegado/a de protección de datos da Universidade de Vigo, no que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos, a través do enderezo electrónico dpd@uvigo.gal ou no enderezo postal: Pintos & Salgado Abogados S. C. P., avenida de Arteixo, núm. 10, 1.o esq., 15004 A Coruña.

Información básica sobre a protección dos seus datos

Responsable: Universidade de Vigo

O tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro,de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais coa finalidade de xestionar o procedemento de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal. Non se prevén cesións nin transferencias a terceiros países de ditos datos.

Os interesados poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.

A información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.

Información adicional https://www.uvigo.gal/proteccion-datos 

.:: Para calquera dúbida ou problema pode enviar unha incidencia | Esqueceu o contrasinal ou o NIU? ::.