Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos ou oposición.

IMPORTANTE: Este é un TRÁMITE PRESENCIAL, polo tanto para poder tramitar correctamente esta solicitude e, unha vez cuberta, DEBERÁ IMPRIMILA, ASINALA E PRESENTALA ANTE O REXISTRO ELECTRÓNICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE FORMA PRESENCIAL ou ante algún dos rexistros ou oficina de correos aos que se refire o artigo 16 da LPACAP, coa referencia "protección de datos" e dirixida ao Reitor da Universidade de Vigo ao seguinte enderezo: Edificio Ernestina Otero, campus universitario s/n, 36310, Vigo (Pontevedra)

Infórmaselle non obstante,  que se desexa realizar a súa solicitude de dereitos de datos de carácter persoal de xeito virtual, ten a opción de realizalo directamente a través da sede electrónica da Universidade de Vigo co seu certificado electrónico: https://sede.uvigo.gal/

Lexislación aplicable:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) (artigos 15 ao 22)

Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (artigos 12 ao 18)

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP)

Prazo de resolución: un mes. Dito prazo poderá prorrogarse por outros dous meses, de ser necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

Comprobación de datos: Será obxecto de consulta por parte da Universidade de Vigo o documento nacional de identidade da persoa interesada ou da persoa representante. No caso de que se opoñan a esta consulta, deberá indicarse no recadro correspondente na solicitude e achegar unha copia do documento. (artigo 12 do RXPD e artigos 9 e 28 da LPACAP)

No caso de denegación: Se a Universidade de Vigo non tramita a solicitude da persoa interesada, informaraa sen dilación, transcorrido un mes da recepción da solicitude, das razóns da súa non actuación e da posibilidade de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Contacto da Delegada de Protección de Datos: As persoas interesadas poderán poñerse en contacto coa delegada de protección de datos da Universidade de Vigo, no que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos, a través do enderezo electrónico dpd@uvigo.gal ou no enderezo postal: Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas s/n, 32004, Ourense (España). Teléfono: 988 368 834.

 

Información básica sobre a protección dos seus datos:

Responsable: Universidade de Vigo

O tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro,de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais coa finalidade de xestionar o procedemento de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal. Non se prevén cesións nin transferencias a terceiros países de ditos datos.

Os interesados poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.

A información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos