Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Dende 2010, a Universidade de Vigo rende contas anualmente sobre a súa acción social a través da Memoria de Responsabilidade Social (RSU), a cal vai máis aló do cumprimento da normativa e implica a realización de actividades nas dimensións económica, ambiental e social da súa contorna máis próxima. O rendemento de contas da Universidade de Vigo vén guiado polos principios de ética, gobernanza, compromiso social, respecto ao medio ambiente, promoción dos dereitos humanos e valores democráticos.

Metodoloxía

Para a realización das Memorias de RSU, a Universidade de Vigo aplica a partir de 2015 os principios establecidos polo Global Reporting Inicitive (GRI), inserida no Pacto Social Mundial, e ao que nos atopamos adheridos como institución.  Estes principios son a participación dos grupos de interese, o contexto da sustentabilidade, a materialidade e exhaustividade.

Seguindo estes principios, a memoria contén unha declaración da persoa responsable da toma de decisións da organización, un perfil da mesma, os aspectos materiais identificados e a cobertura da mesma, a participación dos grupos de interese, a estrutura do goberno corporativo, o ámbito ético e de integridade da institución, así como as dimensións económica, ambiental e social.

Aplicando os indicadores do GRI conséguese proporcionar un marco recoñecido a nivel internacional para a presentación de información e datos, permitindo a medición e comparación do desempeño económico, ambiental e social dunha institución.

Nos anexos da Memoria de RSU da Universidade de Vigo pódese observar unha relación detallada dos GRI que se reflicten nos seus apartados correspondentes, e tamén pode consultar no ficheiro estrutura a relación de cada apartado da memoria coa información máis relevante, os grupos de interese interno e externo, o indicador GRI aplicado e o correspondente ODS.

Máis información sobre a aplicación na seguinte guía e manual:

Guía para a elaboración de memorias de sostebilidade

Manual para a elaboración de memorias de sostebilidade

Axenda 2030

No ano 2015 apróbase, no seo da ONU, a que se coñece como Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, tendo coma fin erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade de todas as persoas. Dada a importancia dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) para unha acción responsable social e ambiental, a Universidade de Vigo recolle, a partir da Memoria de RSU do 2018, todas aquelas iniciativas postas en marcha que teñen unha vinculación directa cos ODS.

THE University Impact Ranking

A necesidade de render contas á sociedade sobre as actividades desenvolvidas pola Universidade de Vigo non só se materializa na Memoria de RSU, tamén noutros instrumentos como a participación no ranking THE University Impact. Este ranking ten como obxectivo medir o impacto das universidades na sociedade baseado no seu éxito  no cumprimento dos ODS da Axenda 2030.

Pode verse máis información sobre a participación da Universidade de Vigo neste ranking no seguinte enlace

Plan de responsabilidade social

No ano 2020 iníciase a redacción do primeiro plan de Responsabilidade Social Universitaria que definirá o marco xeral no que se moverá a Universidade de Vigo para adoptar medidas neste eido. A partir deste plan, a Memoria de RSU dará conta anualmente do cumprimento dos obxectivos e metas establecidas a través da identificación das áreas máis relevantes de información así como da análise sistemática das canles de participación e diálogo cos diferentes grupos de interese.