Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, curso 2021/2022

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Bolsas_Centro_Linguas
Data inicio solicitudes17/02/2022
Data fin solicitudes21/03/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8961
Descripción

OBXECTO

Estas bolsas teñen por obxecto facilitar a aprendizaxe de linguas estranxeiras ao alumnado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo financiando o custo de matrícula nos cursos do Centro de Linguas da Universidade

CONTÍA:

A contía individual máxima da bolsa será equivalente ao 75% do importe de matrícula do curso de linguas. So se percibirá o importe correspondente a 1 curso

Requisitos
 • Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países
  cando se acredite a condición de residente en España.
 • Estar matriculado/a no curso 2021/2022 en centros propios da Universidade de Vigo
  nalgunha das titulacións oficiais de Grao, Máster ou Doutoramento, ou en centros
  adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros
  propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro)
 • No caso do estudantado de continuación de estudos de Grao e Máster ter superado o 40%
  dos créditos matriculados no último curso realizado.
 • Ter realizado ou estar cursando un curso de idiomas do Centro de Linguas no curso
  2021/2022.
 • Non ter concedida esta bolsa en convocatorias anteriores agás cando se trate dun segundo
  curso que sexa continuación doutro rematado e subvencionado.
Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8961 descargalo e
presentalo na Sede Electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da
Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, pondo en asunto “Bolsa do Centro de Linguas ”,
achegando unicamente o formulario coa solicitude.

O modelo específico de presentación de solicitudes é de uso obrigatorio para as persoas
interesadas neste procedemento (art. 66.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas). Se algunha das persoas interesadas
presenta a súa solicitude presencialmente, solicitaráselle que a presente electrónicamente.

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

 

Observacións

No suposto de que o orzamento dispoñible non fose suficiente para atender a todas as persoas con dereito a percibir a bolsa, estas serán adxudicadas, respectando as prioridades establecidas, en función da nota media ponderada do expediente:

 1. no caso de alumnado de grao a nota media ponderada da titulación cursada
 2. no caso de alumnado de máster e doutoramento nota media ponderada da titulación de grao que lle da acceso.

Para a ponderación, no caso de estudos realizados en universidades españolas, terase en conta a nota media que, de acordo cos datos da Clasificación Internacional Normalizada da Educación (ISCED), corresponda á súa titulación na universidade na que a cursou. Para os estudos realizados no estranxeiro, a ponderación realizarase tendo en conta as notas medias ISCED para estudos estranxeiros

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

19/04/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución
e ata o día 3 de maio ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os
defectos que motivaron a súa exclusión ou completar a solicitude. Para tal fin deberán empregar
o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Documentos da fase da convocatoria:

16/05/2022 Listaxe provisoria de solicitudes concedidas e denegadas

Documentos da fase da convocatoria:

10/06/2022 Listaxe definitiva de solicitudes con bolsa concedida e denegada

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás