Secretaría Uvigo

Convocatoria de admisión, matrícula e avaliación nas ensinanzas de grao

TipoConvocatoria de estudos de grao
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoGRAO.2022/2023
Data inicio solicitudes01/06/2022
Data fin solicitudes15/10/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/
Descripción

A Universidade de Vigo, co fin de que a comunidade universitaria coñeza os procedementos de admisión, matrícula e avaliación, pretende mellorar a accesibilidade á información e a eficiencia na prestación destes servizos facendo uso da tecnoloxía dixital e garantindo a protección dos datos. Así mesmo, para facilitar e simplificar os trámites dos procedementos administrativos quere impulsar a utilización dos servizos de verificación e consulta da plataforma de Intermediación de datos polo que, salvo de existir oposición ou dificultades técnicas que impidan a súa cesión, verificarase a identidade e a residencia, así como datos académicos e do ministerio de xustiza cando resulten esenciais para a tramitación dos procedementos establecidos na presente convocatoria.

O colectivo de estudantes de grao está formado por alumnado tanto de inicio como de continuación, de programas de intercambio ou en réxime de visitante e por persoas tituladas por universidades estranxeiras que precisan completar o trámite de homologación do seu título en España. Cada estudante, en función da súa vía de acceso, terá asignado un tipo de matrícula ademais dunha modalidade que determinará o seu réxime de permanencia e condicionará o seu dereito de avaliación e a posibilidade de simultanear outros estudos universitarios.

O alumnado de inicio deberá elixir entre os procedementos de admisión, en función das súas preferencias e/ou posibilidades, e obter praza para poder formalizar a matrícula. Dependendo da vía elixida a solicitude farase segundo o establecido para cada caso na norma primeira.

O estudantado de continuación non poderá incorrer nalgún impedimento propio do seu plan de estudos como é a perda ao dereito á docencia e/ou á avaliación nalgunha materia debido á extinción dese plan. Quen se atope nesta situación poderá adaptarse ao novo plan implantado consultando previamente o calendario de cada proceso, tanto no relativo á docencia como ao dereito de avaliación, xa que a posibilidade de matrícula pode verse moi limitada. 

Por todo o exposto, e en cumprimento do regulado nos estatutos, nas normas de xestión académica para titulacións de grao e na normativa de permanencia e progreso, esta reitoría resolve establecer os procedementos de admisión, matrícula e avaliación segundo as seguintes normas:

Primeira. A admisión (prazos e documentación)
1.1.     Preinscrición 
1.2.     Ingreso no Centro Universitario da Defensa
1.3.     Recoñecemento de créditos
1.4.     Retomar unha titulación trasladada
1.5.     Adaptación de plan de estudos
1.6.     Cambio de centro
1.7.     Curso ponte
1.8.     Realización de requisitos formativos complementarios (RFC)
1.9.     Cursar unha mención
1.10.   Incorporación a un PCEO
1.11.   Prazas sobrantes
1.12.   Mobilidade nacional ou internacional

Segunda. A matrícula (prazos e documentación)
2.1.    Formalización
2.2.    Modificación  
2.3.    Anulación total  
2.4.    Simultaneidade

Terceira. A avaliación (calendario)
3.1.     Alumnado de matrícula ordinaria, de intercambio ou visitante
3.2.     Alumnado de matrícula de RFC

Requisitos

Tanto para solicitar praza nunha titulación de grao na sede electrónica, segundo o procedemento establecido para cada caso na oferta de prazas, como para iniciar peticións de anulación total, cambio no réxime de permanencia, simultaneidade de estudos oficiais e avaliación por compensación, é necesario posuír algún medio válido de identificación electrónica (certificado dixital, DNIe, cl@ve permanente, etc.). Ao facer estas peticións na sede electrónica é imprescindible indicar ben no apartado de medios de aviso de notificación no momento de iniciar este procedemento a dirección electrónica válida xa que, é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións.

Observacións

As reclamacións ou recursos interpostos relativos aos procedementos incluidos nestas normas resolveranse ao abeiro desta convocatoria e demais normativas e acordos que regulamenten o réxime do alumnado, sen prexuízo das disposicións legais e regulamentarias que sexan de aplicación en cada caso.

Serán a Secretaría Xeral, a Xerencia e as vicerreitorías competentes en materia de xestión académica as que diten instrucións en aclaración e interpretación das normas de matrícula, e, publicándoas no taboleiros electrónico.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso ante a Xurisdición Contencioso-Administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa (BOE 14/07/1998).

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da mesma, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE 02/10/2015).

A presente convocatoria publícase no taboleiro electrónico e entrará en vigor para o curso académico 2022/2023.

Prazo para resolverdepende de cada procedemento
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Trámites para estudantes de grao (recoñecementos, traslados, certificacións, etc): https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/outros-tramites
Acabo de chegar a UVigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/10
Manual para crear o NIU ou recuperar o contrasinal: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2021-02/PROCEDEMENTO%20DE%20creacion-recuperacion%20niu-contrasinal-gl.pdf
Listaxe das áreas académicas de grao nos centros: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/institucional/sede/secretarias_web.pdf
Listaxe das direccións e decanatos dos centros: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/institucional/sede/decanatos_direccions_web.pdf
Bolsas: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas
Prezos públicos: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/prezos-publicos
Atrás