Secretaría Uvigo

Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2021/22

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 BIM
Data inicio solicitudes21/12/2021
Data fin solicitudes01/02/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttp://seix.uvigo.es
Descripción

Estas bolsas teñen por obxecto financiar os prezos públicos derivados da matrícula, do alumnado que inicia estudos de máster oficial e que se ve afectado polos cambios de requisitos académicos introducidos polo RD 1000/2012, do 29 de xuño (BOE do 5 de xullo)

A contía da bolsa será equivalente ao importe dos prezos públicos por servizos académicos no curso académico 2021/2022. So se percibirá o importe correspondente a unha titulación no caso de simultaneidade de estudos.

Requisitos

Requisitos xerais

Posuír a nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea, ou de terceiros países cando se acredite a condición de residente en España a 31 de decembro de 2020. Excepcionalmente, no caso das persoas solicitantes de estatuto de refixiado ou protección subsidiaria, o permiso de residencia legal poderá obterse ata o 30 de xuño de 2021.

Non estar incluído nos casos de exención total de prezos públicos previstos no Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22.

Requisitos académicos

a) Estar matriculado/a por primeira vez nun máster no curso académico 2021/2022 de 60 créditos ou curso completo nalgunha das titulacións de Máster oficial de centros propios da Universidade de Vigo que non habilitan para profesión regulada.

b) Obter nos estudos previos que lles dan acceso ao máster unha nota media inferior a 7.

c) Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.

Requisitos económicos

a) A renda da unidade familiar non pode superar o seguinte limiar:

 • Familias de 1 membro: 14.112,00 euros.
 • Familias de 2 membros: 24.089,00 euros.
 • Familias de 3 membros: 32.697,00 euros.
 • Familias de 4 membros: 38.831,00 euros.
 • Familias de 5 membros: 43.402,00 euros.
 • Familias de 6 membros: 46.853,00 euros.
 • Familias de 7 membros: 50.267,00 euros.
 • Familias de 8 membros: 53.665,00 euros.

A partir do oitavo membro engadiranse 3.391,00 euros por cada novo membro computable.

b) O patrimonio familiar non pode superar os seguinte limiares:

 • A suma de rendementos netos reducidos de capital mobiliario máis o saldo neto positivo de ganancias e perdas patrimoniais non poderá superar 1.700,00 €
 • A suma de valores catastrais das fincas urbanas pertencentes á unidade familiar, excluída a vivenda habitual, non poderá superar 42.900,00 €. Os valores catastrais pondéranse polos coeficientes establecidos na normativa de bolsas MEFP de carácter xeral para estudantes universitarios para o curso 2021/2022.

Será de aplicación a efectos do cálculo da renda e do patrimonio, e da composición da unidade familiar o disposto na normativa de bolsas MEFP de carácter xeral para estudantes universitarios para o curso 2021/2022.

Documentacion
 • O Anexo II debidamente asinado por cada un dos membros da unidade familiar con sinatura dixital ou manuscrita, autorizando á universidade a consultar directamente os datos de renda e patrimonio. No caso de sinatura electrónica non serve o documento escaneado, debe subir o documento no que conste a sinatura orixinal.
 • No caso de alumnado estranxeiro non comunitario residente, será obrigatoria a presentación da TIE da persoa solicitante a 31 de decembro de 2020.
 • Documentación acreditativa das distintas situacións que afecten á composición da unidade familiar:
  • Se hai ascendentes dos pais e irmáns maiores de 25 anos con discapacidade deberá xustificar a residencia no mesmo domicilio co certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2020.
  • Sentenza de divorcio ou convenio regulador de ser o caso.
  • Independencia económica e familiar: deberá presentar a documentación xustificativa de ter domicilio en propiedade ou en aluguer e de dispoñer dos medios económicos suficientes para facer fronte aos seus gastos contrato aluguer e xustificación de ingresos, así como certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2020.
 • Documentación acreditativa das situacións que dan dereito a dedución no cálculo da renda:
  • Título familia numerosa
  • Acreditación de orfandade absoluta
  • Certificado de discapacidade (do/a solicitante, irmáns ou fillos/as)
  • Irmáns estudantes universitarios residentes fora do domicilio familiar durante o curso anterior 2020/2021 (expediente académico e contrato de aluguer)
 • Documentación acreditativa dos ingresos percibidos no estranxeiro polos membros da unidade familiar do ano 2020.
 • O alumnado que accede ao Máster desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace: http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html 
Observacións

Instruccións para presentar a solicitude:

A solicitude realizarase a través do formulario en liña dispoñible na secretaría virtual da universidade: http://seix.uvigo.es na páxina de inicio prema en "SVE – Secretaría Virtual Estudantes" e no menú da esquerda seleccione "bolsas propias de estudos / INICIO MÁSTER".

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 36 11
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

21/02/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluidas

Descrición

Alegacións dende o día seguinte ao desta publicación ata o 9 de marzo ás 23:59 horas (hora peninsular española) a través do formulario

Documentos da fase da convocatoria:

17/03/2022 Listaxe provisoria de bolsas concedidas e denegadas

Descrición

Alegacións dende o día seguinte ao desta publicación ata o 1 de abril ás 23:59 horas (hora peninsular española) a través do formulario

Documentos da fase da convocatoria:

05/04/2022 Listaxe definitiva de bolsas concedidas e denegadas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás