Bolsas de Integración-Ciencias Sociais 2017/2018 (CC.SSeC. 01)

TipoAxuda asistencial
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0404
Data de inicio de solicitudes16/06/2017
Data de fin de solicitudes30/06/2017
Descripcion

Axudas para estudantes que colaboren na integración de persoas con necesidades educativas especiais na Facultade de Ciencias sociais e da comunicación

 

Requisitos

As persoas solicitantes deberán estar matriculadas no curso 2017/18 na titulación oficial de Grao en Publicidade e Relacións Públicas na Facultade de CC. SS e da Comunicación do Campus de Pontevedra, e manter a condición de alumno durante todo o período de duración da bolsa.

En todo caso os solicitantes, deberán de ter superados o 50% dos créditos dos estudos de grao, de Publicidade e Relacións Públicas. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Documentacion

Fotocopia do nif

Fotocopia do documento de afiliación á seguridade social

Certificación académica no caso de proceder dunha universidade distinta á de Vigo

Documentación acreditativa dos cursos de formación que se presenten como currículo

Solicitude de compatiblidade coa bolsa

Impreso cuberto cos datos bancarios

Ficha de perceptores

Declaración responsable do compromiso de matrícula para o curso 2017/2018

Declaración responsable de estar a corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 814094
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/asistenciais/

13/07/2017 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

O prazo para presentar alegacións está aberto ata o xoves 20 de xullo

Documentos dunha fase de convocatoria:

11/08/2017 Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Descrición

Resolución Reitoral do 9 de agosto de 2017 pola que se publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos 

Documentos dunha fase de convocatoria:

20/10/2017 Corrección de erros da listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Descrición

Resolución reitoral de 19 de outubro de 2017 de corrección de erros da Resolución reitoral de 9 de agosto de 2017 

Observacións

Declárase deserta por non haber solicitantes que cumplan os requisitos establecidos na convocatoria 

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás