Secretaría Uvigo

Axudas para redactar e defender en galego Teses, e Premios á Calidade Lingüística no TFG e TFM, 2020/2021

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Red. Textos Galego
Data inicio solicitudes22/07/2021
Data fin solicitudes17/09/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/23233490
Descripción

OBXECTO:

Incentivar o uso do galego nas teses de doutoramento, nos traballos de fin de grao (TFG) e nos traballos de fin de mestrado oficial (TFM) realizados polo alumnado da Universidade de Vigo, así como premiarmos o esforzo e o rigor de lle dar un tratamento coidado ao idioma e incrementar o patrimonio dos textos redactados.

AXUDAS E PREMIOS:

Convócanse:

A) Axudas para redactar e defender en galego teses de doutoramento presentadas no curso 2020/2021 polo alumnado da Universidade de Vigo.

B) Premios como recoñecemento á calidade lingüística distribuídos entre os traballos de fin de grao e de mestrado oficial presentados no curso 2020/2021, garantindo, en todo caso, dous premios por rama de coñecemento en grao e un premio por rama en mestrado oficial, sempre que se dean as condicións recollidas no punto 6 desta convocatoria:

Seguindo as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003),  se seleccionará os traballos de acordo cos seguintes criterios e non se avaliarán os textos que obteñan unha nota inferior a 3 (sobre 4) no apartado de coñecemento da gramática:

  • Coñecemento da gramática: 40 %
  • Calidade na redacción: 20 %
  • Uso correcto da terminoloxía especializada: 20 %
  • Emprego da linguaxe inclusiva: 10 %
  • Ortotipografía: 10 %

Terán prioridade os premios adxudicados ás teses de doutoramento. No caso de non outorgarse os premios de TFG e de TFM previstos por rama, adxudicaránselles ás persoas solicitantes doutras ramas segundo a puntuación obtida, ata esgotar o crédito orzamentario.

CONTÍA:

 • Para as teses de doutoramento: 600 €
 • Para os traballos de fin de grao e os traballos de fin de mestrado oficial: despois da adxudicación dos premios ás teses de doutoramento, o importe adxudicado será o resultado de repartir entre as persoas seleccionadas o crédito restante, ata un máximo de 400 €.
Requisitos
 • Presentar e defender o traballo de fin de grao (TFG) na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 e, en todo caso, antes do 31 de agosto de 2021. Quedan excluídos os TFG do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios (módulo de lingua galega), do Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) e do Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés).
 • Presentar e defender a tese de doutoramento (TD) e o traballo de fin de mestrado oficial (TFM) na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 e, en todo caso, antes do 31 de agosto de 2021.
 • Redactar e defender as teses e os traballos de fin de grao e de mestrado oficial integramente en lingua galega, para o que debe presentar o informe do director/a ou titor/a no curso 2020/2021.
 • Obter unha cualificación mínima de sobresaínte (9) no traballo de fin de grao ou no traballo de fin de mestrado oficial.
 • Así mesmo e debido as circunstancias excepcionais motivadas pola COVID-19, admitiranse nesta convocatoria as solicitudes de alumnado que superou o TFG/TFM/TD nas convocatorias extraordinarias de setembro e decembro de 2020 e que non puido participar na convocatoria do 2019/2020, sempre e cando cumpra os restantes requisitos.
Documentacion

SOLICITUDE:

As solicitudes deberán empregar o procedemento SBOL- Axudas para redactar e defender en galego teses de doutoramento, e premios de calidade lingüística nos traballos de fin de grao e de mestrado existente na sede electrónica para este procedemento: https://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/23233490

 

DOCUMENTACIÓN:

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación:

 • Declaración do director/a da tese ou do titor/a do TFG/TFM de que o traballo se redactou e se defendeu en lingua galega (anexo II).
 • Copia en formato PDF do traballo ou da tese.

PRAZO:

Comezará o día seguinte de publicarse esta convocatoria e rematará o 17 de setembro de 2021 ás 23:59 horas (hora peninsular española). 

Observacións

OBRIGAS:

As persoas beneficiarias deberán encher o formulario en liña  de declaración responsable existente na secretaría virtual da Universidade de Vigo, no prazo de cinco días desde a publicación da resolución definitiva.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

23/09/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Aberto excepcionalmente por vinte e catro horas, desde as 0:00 deste martes 19 de outubro de 2021,o prazo de solicitudes, debido ó erro producido no seu día na sede electrónica e que imposibilitou a solicitude no último día do prazo.

Para facer a solicitude deberá accederse ó procedemento dispoñible na sede SBOL- Axudas para redactar e defender en galego teses de doutoramento e premios á calidade lingüística nos traballos fin de grao e de mestrado.

Documentos da fase da convocatoria:

02/11/2021 Listaxe provisoria de solicitudes con axudas e premios concedidos e denegados

Observacións

O prazo de alegacións é a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 16 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os defectos que motivaron a súa denegación.

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas presentarase a través do formulario en liña dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

19/11/2021 Listaxe definitiva de solicitudes con premio concedido e denegado

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás