Secretaría Uvigo

Axudas para a recualificación do sistema universitario

TipoRecursos Humanos
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código21-REC-UVIGO
Data inicio solicitudes03/07/2021
Data fin solicitudes02/08/2021
Descripción

O obxectivo desta convocatoria é establecer as bases para a realización dun proceso de selección para a concesión por parte da Universidade de Vigo das axudas para a recualificación do sistema universitario español outorgadas  mediante a Orde UNI/551/2021, de 26 de maio, pola que se conceden as subvencións previstas no Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, porlo que se regula a concesión directa de subvencións a universidades públicas para la recualificación do sistema universitario español.

Convócanse 3 modalidades de axuda: 

A. MARGARITA SALAS

B. RECUALIFICACIÓN DO PROFESORADO

C. MARÍA ZAMBRANO

Requisitos

Conforme á base sexta da convocatoria de axudas para cada unha das modalidades.

Documentacion

Conforme á base sétima da convocatoria de axudas para cada unha das modalidades.

Observacións

Para calquera consulta sobre a convocatoria, débese enviar un correo electrónico ao enderezo seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal

Ligazóns da convocatoria
Taboleiro de anuncios: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-index.xhtml
Enlace Ministerio de Universidades: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/concesion-universidades-publicas.html
Base de datos nacional de subvencións: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585507

Documentos de apoio

Documentos da fase da convocatoria:

Fase de concesión

Descrición

Publicaranse as actas das comisións coas valoracións de cada candidatura e as propostas de concesión.

En base a estas propostas dictarase a resolución reitoral de concesión provisional sinalada na base décima primeira da convocatoria e establecerase un prazo de dez días hábiles para presentar as alegacións que se consideren oportunas.

Documentos da fase da convocatoria:

Fase de admisión

Documentos da fase da convocatoria:

Fase convocatoria

Documentos da fase da convocatoria:

Criterios de valoración

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás