Secretaría Uvigo

Convocatoria de admisión e matrícula para as ensinanzas de grao

TipoConvocatoria de estudos de grao
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoMAT2018/2019
Data de inicio de solicitudes01/06/2018
Data de fin de solicitudes30/05/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/facer-matricula/matricula-graos
Descripcion

RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE MAIO DE 2018 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA AS ENSINANZAS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2018/2019

Requisitos

Poderá matricularse na Universidade de Vigo quen teña concedida a admisión por calquera dos procedementos indicados na norma segunda desta convocatoria, quen desexe continuar os mesmos estudos matriculados en cursos anteriores salvo que tivera a matrícula arquivada ou solicitara o traslado a outra universidade e, quen se acredite como estudante de intercambio ou visitante para o actual curso académico.

Documentacion

Unha vez realizada a matrícula haberá que presentar ou remitir, nos prazos establecidos no anexo I, a documentación indicada para cada caso no anexo II, polos medios relacionados no anexo III. O feito de non presentar a documentación non implica a anulación automática da mesma. Detectada a falta de documentación, procederase segundo se indica no apartado 3.5 da norma terceira.

Observaciones

A presente convocatoria entrará en vigor e terá efectos para a admisión e matrícula en titulacións oficiais para o curso académico 2018/2019.

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizo-xestion-estudos-grao

NORMA PRIMEIRA: Tipos de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SEGUNDA: Procedementos de admisión

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA TERCEIRA:Formalización da matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA CUARTA: Modificación de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA QUINTA: Anulación total de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SEXTA: Estados da matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SÉTIMA: Dereito de avaliación

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA OITAVA: Simultaneidade de estudos

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA NOVENA: Horario presencial e virtual

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMA: Incompatibilidades

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMOPRIMEIRA: Tratamento de datos persoais

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMOSEGUNDA: Reclamacións e recursos

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMOTERCEIRA: Disposición adicional

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMOCUARTA: Normas finais

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMOQUINTA: Entrada en vigor

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás