Secretaría Uvigo

Convocatoria de admisión e matrícula nas ensinanzas de grao para o curso 2021/2022

TipoConvocatoria de estudos de grao
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoGRAO.2021/2022
Data inicio solicitudes01/06/2021
Data fin solicitudes29/10/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate
Descripción

Coa publicación da presente convocatoria, establécense as normas que rexerán a admisión e a matrícula nas ensinanzas universitarias oficiais de grao para o curso académico 2021/2022 na Universidade de Vigo.

Requisitos

Para iniciar estudos, as persoas interesadas teñen que ter concedida previamente unha admisión. Na norma segunda enuméranse todos os procedementos de admisión que ofrece a UVigo e, cada futuro estudante, segundo ao colectivo ao que pertenza, elixirá entre eles en función das súas preferencias e posibilidades.

Para continuar a titulación xa iniciada na UVigo en cursos anteriores, haberá que estar en condicións de facelo segundo establece o artigo 5 da normativa de permanencia e progreso nas titulacións de grao e de máster (DOG do 21 de xuño de 2017) e non incorrer nalgún impedimento establecido na presente convocatoria, nas normas de xestión académica, no plan de estudos ou por sanción disciplinaria.

Documentacion

A aplicación informática, unha vez formalizada a matrícula, mostra en formato PDF información importante relativa á entrega de documentación. Aínda que esta información permanece visible na secretaría virtual, tamén pódese consultar nos apartados do anexo II.

A documentación hai que presentala nos prazos establecidos no apartado P.12 do anexo I, polos medios relacionados no anexo III e o feito de non facelo, suporá a non admisión a trámite de peticións tales como a anulación total, modificación ou calquera outra relativa ao expediente. 

Pasado o prazo de entrega de documentación e detectada a falta da mesma, procederase a cambiar o estado da matrícula pasando, de ser o caso, de “activa” a “arquivada” e non se notificará dito cambio.

Non será necesario reclamar documentación por escrito nin notificar cambios no estado das matrículas por esta falta, sendo suficiente notificación para estes efectos a información que figura nesta convocatoria sobre prazos e documentación a presentar. 

 

 

Observacións

Na UVigo non existe o trámite de reserva de praza. A matrícula quedará formalizada dende o momento no que se complete o proceso e se xere a folla de liquidación. Unha vez realizado este procedemento só se poderá reverter solicitando a anulación total de matrícula, aínda que a resolución dependerá de varios condicionantes polo que, quen se atope nesta situación deberá proceder segundo o establecido na norma quinta.

O feito de non aboar os prezos públicos, de non entregar a documentación e/ou a non asistencia ás actividades académicas  en ningún caso constitúe unha causa para conceder anulación de matrícula de oficio ou a solicitude da persoa interesada nin implica a anulación automática da matrícula.

Quen precise solicitar recoñecemento de créditos pode consultar a información do apartado P.11 do anexo I.

Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Acceso al sistema de automátricula: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/show/32/
O teu identificador na UVigo: https://www.uvigo.gal/universidade/servizos-informaticos/meu-identificador-uvigo
Recuperar datos de acceso: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=incidencias&accion=recuperaDatosAcceso
Accede a túa secretaría virtual: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
Accede á sede electrónica: https://sede.uvigo.gal/
Mentres estudas: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/mentres-estudas
Correo electrónico: Servizo de Xestión de Estudos de Grao

NORMA PRIMEIRA: O colectivo de estudantes que inicia ou continúa estudos de grao

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SEGUNDA: O procedemento de admisión

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA TERCEIRA: A formalización da matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA CUARTA: A modificación de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA QUINTA: A anulación total de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SEXTA: Os estados da matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SÉTIMA: O dereito de avaliación

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA OITAVA: Simultanear estudos universitarios oficiais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA NOVENA: Horario dos trámites de admisión, matrícula e presentación de solicitudes

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMA: Incompatibilidades e impedimentos de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOPRIMEIRA: Tratamento de datos personais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOSEGUNDA: Resolución de reclamacións e recursos

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOTERCEIRA: Normas finais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOCUARTA: Entrada en vigor

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO I. Os prazos

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO II. Documentación a presentar

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO III. Lugares para a realización de trámites

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO IV. Prazas ofertadas por titulación e calendario de extinción e implantación dos planes de estudo

Documentos da fase da convocatoria:

Modelos de solicitude

Descrición

Modelos relativos á admisión:

Por recoñecemento dun mínimo de 30 créditos

  • A.2.3.1 (con procedencia de estudos universitarios oficiais españois)
  • A.2.3.2 (con procedencia de estudos universitarios estranxeiros)

Para retomar estudos de grao iniciados na UVigo despois de trasladar o expediente

Por cambio de centro entre titulacións co mesmo plan de estudos na UVigo

Ao curso de adaptación ao grao (curso ponte)

Para realizar RFC

Para cursar unha mención

Para incorporación o abandono nos graos que forman parte dun Programa Conxunto de Estudos Oficiais de Grao (PCEO)

Por procedemento de prazas sobrantes

  • A.2.11

Modelo relativos á matrícula:

Para solicitar matrícula a tempo parcial

Para solicitar simultaneidade de estudos

Modelos relativos ao recoñecemento:

  • R.00 (Para a transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES)
  • R.01 (Para o recoñecemento de créditos optativos por actividades culturais e/ou prácticas)

Para calquer trámite relacionado co expediente do alumnado non recollido nos modelos anteriores:

  • X.00 (atópase dispoñible na sede electrónica)
Atrás