Secretaría Uvigo

Axudas acción social matrícula do persoal do SUG, curso 2020/2021

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 MAT SUG
Data inicio solicitudes21/07/2020
Data fin solicitudes31/05/2021
Descripción

O importe das axudas será o correspondente aos prezos públicos por servizos académicos das materias matriculadas, incluídos os importes dos recoñecementos.

A aplicación da axuda ao persoal das Universidades de A Coruña e Santiago de Compostela e os seus beneficiarios queda condicionada á compensación por parte destas institucións dos importes correspondentes. 

A contía desta axuda ten a consideración de retribución en especie e como tal está suxeita a tributación como rendemento do traballo, e polo tanto, sometida ao sistema de retencións a conta na porcentaxe que se practique aos restantes rendementos de traballo. Ademais incluirase na base de cotización.

Requisitos

Requisitos:

1. Estar incluído nalgún dos seguintes colectivos:

  1. a) o persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos. Queda excluído o persoal eventual e con contrato de alta dirección. deberán reunir os seguintes requisitos entre os días 1 de xullo e 31 de outubro de 2020, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fóra deste período:
  2. Percibir as súas retribucións con cargo ao capítulo I dos Orzamentos da Universidade de Vigo. O persoal vinculado á Universidade mediante contrato de traballo deberá estar incluído no ámbito de aplicación do Convenio colectivo do PDI e PAS laboral.
  3. Atoparse na situación administrativa de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares.
  4. b) Os familiares (cónxuxe/persoa coa que conviva maritalmente, fillos e fillas ou proxenitores) deste persoal que tivera falecido en servizo, desde o ano 2015, ao amparo do art. 55.6 do Convenio colectivo vixente. O/a cónxuxe ou persoa coa que convivira maritalmente poderá solicitar estas axudas mentres permaneza en estado de viuvez ou non conviva maritalmente de novo.
  5. c) o persoal xubilado ou declarado en situación de invalidez absoluta ou gran invalidez que acadase a xubilación no desempeño do seu posto na Universidade de Vigo.

2. Son Beneficiarios/as:

a) A persoa solicitante.

b) O cónxuxe ou persoa coa que conviva maritalmente.

b) As fillas e fillos de calquera dos anteriores menores de 28 anos no caso de estudos de Grao, os 30 anos no caso de estudos de Máster e os 33 nos estudos de Doutoramento, a 31 de outubro de 2020.

Documentacion

No momento da matrícula o alumnado marcará a exención de “axudas persoal UVIGO, UDC, USC”, dando lugar á suspensión cautelar do pagamento dos prezos. No mesmo instante achégase correo electrónico á persoa titular do dereito para que manifeste a súa conformidade respondendo ao correo enviado. No caso de que a persoa titular do dereito rexeite ou non confirme a solicitude deberá aboar os prezos públicos correspondentes.

As persoas solicitantes deberán presentar ata o 19 de setembro ou no caso de matrículas posteriores a esa data 10 días naturais desde a matrícula, de non telo presentado en cursos anteriores ou de producirse variación nos datos, a seguinte documentación a través do formulario electrónico:

  • Copia do libro de familia onde figure a persoa titular do dereito e as persoas beneficiarias,
  • no caso de persoas que convivan maritalmente certificado de convivencia,
  • nos supostos de parellas de feito documentación acreditativa
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/prezos-publicos
Teléfono: 986 130 116
Correo electrónico: prezospublicos@uvigo.es

30/06/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións ata o 14 de xullo de 2021 ás 23:59 horas a través do formulario de alegacións existente na secretaría virtual https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7897 posteriormente hai que descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, achegando unicamente o formulario.

Documentos da fase da convocatoria:

27/07/2021 Listaxe definitiva de Axuda Acción Social - Concedidas e denegadas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás