Secretaría Uvigo

Admisión e matrícula para as titulacións de grao 2020/2021

TipoConvocatoria de estudos de grao
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoGRAO.2020/2021
Data inicio solicitudes01/06/2020
Data fin solicitudes30/10/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/matricula-graos
Descripción

En cumprimento do establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo (DOG do 22 de febreiro de 2019) e nas normas de xestión académica para titulacións de grao aprobadas polo Consello de Goberno o 22/07/2009 e modificadas o 06/06/2014, a reitoría, por resolución reitoral do 29 de maio de 2020, fai pública as normas que rexerán a admisión e matrícula nas ensinanzas universitarias oficiais de grao para o curso académico 2020/2021 nesta universidade

Requisitos

Os requisitos, tanto para o alumnado que desexe iniciar estudos na UVigo como para o alumnado de continuación para que poda matricularse na mesma titulación, pódense consultar nas normas primeira, segunda e terceira desta convocatoria.

Documentacion

A documentación a presentar, segundo sexa para admisión ou para matrícula, pódese consultar nas normas segunda ou terceira respectivamente e no ANEXO II.

Observacións

Na UVigo non existe o trámite de reserva de praza. A matrícula quedará formalizada dende o momento no que se complete o proceso e se xere a folla de liquidación.

O feito de non aboar os prezos públicos, de non entregar a documentación e/ou a non asistencia ás actividades académicas non implica a anulación automática da matrícula.

Quen precise solicitar recoñecemento de créditos pode consultar a información do apartado P.11 do ANEXO I.

Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Matricúlate: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/show/32/
O teu usuario na UVigo: https://www.uvigo.gal/universidade/servizos-informaticos/meu-identificador-uvigo
¿Cómo recuperar os teus datos de acceso?: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=incidencias&accion=recuperaDatosAcceso
Accede a túa secretaría virtual: https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
Accede á sede electrónica: https://sede.uvigo.gal/
Para que fagas xestións e trámites mentres estudas: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/mentres-estudas

NORMA PRIMEIRA. Iniciar e continuar estudos na UVigo e os réximes de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SEGUNDA. Admisión

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA TERCEIRA. Formalización da matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA CUARTA. Modificación de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA QUINTA. Anulación total de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SEXTA. Estados da matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA SÉTIMA. Dereito de avaliación

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA OITAVA. Simultaneidade de estudos universitarios oficiais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA NOVENA. Horario para a realización de trámites e presentacións de solicitudes

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMA. Incompatibilidades académicas e horarios e impedimentos de matrícula

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOPRIMEIRA. Tratamento de datos persoais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOSEGUNDA. Resolución de reclamacións e recursos

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOTERCEIRA. Disposición adicional

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOCUARTA. Normas finais

Documentos da fase da convocatoria:

NORMA DÉCIMOQUINTA. Entrada en vigor

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO I. Os prazos

Observacións

Debido á normativa vixente derivada da actual crisis sanitaria os prazos do anexo I poderán variar polo que recoméndase revisar as posibles actualizacións a partir do día 1 dos meses de agosto, setembro e outubro.

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO II. Documentación a presentar

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO III. Lugares para presentación de trámites

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO IV: Prazas ofertadas por titulación e calendario de extinción de planes de estudo

Documentos da fase da convocatoria:

ANEXO V. Modelos de solicitude

Descrición

Modelos para solicitar admisión:

Por recoñecemento dun mínimo de 30 créditos

 •  A.2.3.1 (con procedencia de estudos universitarios oficias españois)
 •  A.2.3.2 (con procedencia de estudos universitarios estranxeiros)

Para retomar estudos de grao iniciados na UVigo logo de trasladar o expediente

 •  A.2.4

Por cambio de centro entre titulacións co mesmo plan de estudos na UVigo

 •  A.2.6

Ao curso de adaptación ao grao (curso ponte)

 •  A.2.7

Para realizar RFC

 •  A.2.8

Para cursar unha mención

 •  A.2.9

Para incorporación ou abandono nos graos obxecto dun Programa Conxunto de Estudos Oficiais de Grao (PCEO)

 •  A.2.10.i (incorporación)
 •  A.2.10.a (abandono)

Polo procedemento de prazas sobrantes

 •  A.2.11

Modelo relativos á matrícula:

Para solicitar matrícula a tempo parcial 

 • M.3.4
 • S.8

Modelos relativos a recoñecemento:

 • R.00 (Para a transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES)
 • R.01 (Para o recoñecemento de créditos optativos por actividades culturais e/ou prácticas)

Para calquera trámite relacionado co expediente do alumnado non recollido nos modelos anteriores:

 • X.00

 

 

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás