Secretaría Uvigo

Axudas acción social matrícula do persoal do SUG, curso 2019/2020

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 MAT SUG
Data inicio solicitudes17/07/2019
Data fin solicitudes31/10/2019
Descripción

O importe das axudas será o correspondente aos prezos públicos por servizos académicos das materias matriculadas, incluídos os importes dos recoñecementos.

A aplicación da axuda ao persoal das Universidades de A Coruña e Santiago de Compostela e os seus beneficiarios queda condicionada á compensación por parte destas institucións dos importes correspondentes. 

A contía desta axuda ten a consideración de retribución en especie e como tal está suxeita a tributación como rendemento do traballo, e polo tanto, sometida ao sistema de retencións a conta na porcentaxe que se practique aos restantes rendementos de traballo. Ademais incluirase na base de cotización.

Requisitos

Requisitos dos/as titulares do dereito:

Persoal con destino nas Universidades de Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela que se atopa nalgún dos seguintes colectivos:

1) Persoal funcionario de carreira pertencente aos corpos docentes universitarios.
2) Persoal docente interino ou contratado que percibe as súas retribucións con cargo ao capítulo I do orzamento das universidades.
3) Persoal funcionario de carreira ou interino pertencente aos corpos ou escalas de persoal de administración e servizos.
4) Persoal laboral fixo ou temporal, que percibe as súas retribucións con cargo ao capítulo I do orzamento das universidades.
5) O persoal que se relaciona nos apartados anteriores que acadara a xubilación no desempeño do seu posto nas universidades.
O persoal deberá atoparse entre os días 1 de xullo e 31 de outubro de 2019, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fóra deste período, nas situacións administrativas de servizo activo, servizos especiais (ou situación análoga no caso do persoal laboral), ou excedencia por coidado de filla/fillo ou maiores dependentes.

Requisitos das persoas beneficiarias:

a) A/O cónxuxe da/o titular do dereito, ou persoa que acredite análoga relación, e as fillas e fillos de calquera dos dous.
b) As e os menores de idade acollidos pola persoa titular de xeito “permanente” ou “preadoptivo”.
c) A/O cónxuxe e as fillas e fillos da persoa titular do dereito que acadase a xubilación no desempeño do seu posto na Universidade de Vigo ou que falecese en servizo activo (neste ultimo caso so durante os cinco anos seguintes ao do pasamento).
En todos os casos as fillas e fillos das persoas titulares, para seren beneficiarias e beneficiarios, non poderán ter cumpridos, a 31 de outubro de 2019, os 28 anos no caso de estudos de grao, os 30 anos no caso dos estudos de máster e os 33 nos estudos de doutoramento.

Documentacion

No momento da matrícula o alumnado marcará a exención de “axudas persoal UVIGO, UDC, USC”, dando lugar á suspensión cautelar do pagamento dos prezos. No mesmo instante achégase correo electrónico á persoa titular do dereito para que manifeste a súa conformidade respondendo ao correo enviado. No caso de que a persoa titular do dereito rexeite ou non confirme a solicitude deberá aboar os prezos públicos correspondentes.

As persoas solicitantes deberán presentar ata o 13 de setembro ou no caso de matrículas posteriores a esa data 10 días naturais desde a matrícula, de non telo presentado en cursos anteriores ou de producirse variación nos datos, a seguinte documentación a través do formulario electrónico:

  • Copia do libro de familia onde figure a persoa titular do dereito e as persoas beneficiarias,
  • no caso de persoas que convivan maritalmente certificado de convivencia,
  • nos supostos de parellas de feito documentación acreditativa
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/prezos-publicos
Teléfono: 986 130 116
Correo electrónico: prezospublicos@uvigo.es

11/06/2020 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Descrición

Listaxe: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=20132815

Prazo de alegacións ata o 26 de xuño as 23:59 (hora peninsular española)

Formulario de alegacións na secretaria virtual https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6093 , debe descargalo e presentalo na sede electronica a través da instancia xenérica (SXER) https://sede.uvigo.gal/

08/07/2020 Listaxe concedidas e denegadas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás