Secretaría Uvigo

II Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2019

TipoOutras actividades
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoPCA-2019
Data inicio solicitudes05/06/2019
Data fin solicitudes13/09/2019
Descripción

A Vicerreitoría do Campus de Ourense-Campus da Auga da Universidade de Vigo considera importante, para estimular a promoción do Campus da Auga, premiar accións destacadas no ámbito da investigación, transferencia, e a divulgación científica, que contribúan a situar e consolidar o Campus de Ourense como un referente internacional en temáticas relativas ás augas continentais e outras relacionadas, como a sustentabilidade, o medio ambiente, o sector agroalimentario ou a economía circular.

Neste senso, a convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para recoñecer, difundir e premiar traballos e accións de investigación, transferencia, e divulgación científica, relativas ás temáticas citadas anteriormente, que resulten de interese para o desenvolvemento e promoción do Campus da Auga.

 • Premios de investigación e transferencia.
 • Premios de divulgación científica

Os premios que se convocan son cinco, nas seguintes modalidades:

 • Premio ao TFG/TFM mais destacado.
 • Premio de investigación a teses doutorais.
 • Premio de investigación á mellor contribución científica.
 • Premio ao mellor resultado de transferencia.
 • Premio a accións ou actividades de divulgación científica.
Requisitos

Para concorrer a calquera das modalidades poderán ser candidatos/as o PDI e PI que no momento da convocatoria se atopen en situación de servizo activo na Universidade de Vigo, e o alumnado da Universidade de Vigo matriculado no curso 2018 - 2019, ou no curso 2017-2018, que cumpra os requisitos da modalidade do premio ao que se presenta.

 • Ningún solicitante poderá concorrer simultaneamente a máis dunha modalidade de premios.
 • No caso da modalidade A os traballos presentados deberán ter sido avaliados cunha nota mínima de 9 sobre 10.
 • No caso da modalidade B os traballos presentados deberán ter sido avaliados cunha nota de sobresaínte cum laude.
 • No caso das modalidades C, D, e E, de ser o caso, a solicitude deberá contar con visto bo de todos/as os/as coautores/as da contribución, salvo imposibilidade xustificada. Neste senso, consideraranse beneficiarios/a a efectos de certificación da resolución de concesión todos/as os/as autores/as da contribución. No caso da dotación económica considerarase como beneficiario/a só á persoa solicitante.
 • Non se poderán presentar traballos que foran presentados a anteriores edicións destes premios.
Documentacion

Os/as interesados/as remitirán á Secretaría da Vicerreitoría do Campus de Ourense, a documentación requirida presentándoa nos rexistro xeral ou auxiliares da Universidade de Vigo, ou nos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para as modalidades de premios A, B, D, e E, a documentación presentarase en dous sobres separados (sobre 1 e sobre 2) dirixidos á vicerreitora do Campus de Ourense. Os sobres deberán estar pechados e conterán:

 • Sobre 1. Nel incluirase o traballo ou mérito e o anexo II cumprimentado, de ser posible en formato pdf, nunha chave USB. A documentación presentada non debe conter ningún elemento que o identifique sobre a autoría, dirección ou titoría, pero si indicará a titulación e centro de procedencia do/a autor/a. No exterior deste sobre, debe figurar "Sobre 1" e como únicas referencias, o título do mérito presentado e a modalidade á que se presenta.
 • Sobre 2. Incluirá a solicitude conforme ao anexo I e a documentación complementaria que proceda. No exterior deste sobre, debe figurar "Sobre 2" e como únicas referencias, o título do mérito presentado no sobre 1 e a modalidade á que se presenta.
 • No caso da modalidade C, o mérito presentarase nun único sobre. No exterior deste sobre debe figurar "Sobre 3" e o título do mérito presentado e a modalidade. No  interior, incluirase a solicitude conforme ao anexo I e o anexo II cumprimentados. Ademais, incluirase o mérito, acompañado dun resumo de ata 500 palabras. De ser posible o mérito presentarase en formato pdf, nunha chave USB.

As contribucións orixinais que concursen nesta convocatoria, serán devoltas ao/á autor/a, unha vez concluída a mesma, se así o solicitan por correo electrónico á Vicerreitoría nun  prazo  non superior a dous meses tras a resolución definitiva. De non solicitalo, procederase á súa destrucción.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o 13 de setembro de 2019.

Documentos da convocatoria

Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Descrición

Resolución do 15 de outubro de 2019 pola que se publica a listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas a trámite na convocatoria da II Edición dos Premios de investigación, transferencia e divulgación científica do campus da Auga da Universidade de Vigo.

Prazo de emendas e reclamacións: ata o 30 de outubro de 2019

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxe de premios concedidos

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás