Secretaría Uvigo

Bolsas de formación para desenvolver actividades relacionadas cos sistemas informáticos, curso 2019/2020

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020-0101
Data inicio solicitudes31/05/2019
Data fin solicitudes28/06/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/4438
Descripción

Obxecto:

Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula.

Nº de bolsas: 87

Contía:

A dotación económica bruta máxima mensual será:

  • Bolsas-20 horas: 480 €
  • Bolsas-15 horas: 360 €
  • Bolsas-10 horas: 240 €

Duración:

  • Bolsas SAUM e ATIC: 10 meses e medio, iniciándose non antes do 16 de setembro de 2019 e finalizando o 31 de xullo de 2020.
  • Resto das bolsas: 10 meses iniciándose non antes do 1 de outubro de 2019 e finalizando o  31 de xullo de 2020
Requisitos
  • Estar matriculado no curso 2019/2020 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no Anexo II, no campus no que se opta á bolsa. Para estes efectos terase en conta o estado da matrícula o día 30 de agosto de 2019.

 

  • No caso de matrícula en titulacións de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico (16 de xullo).

 

  • Cumprir os requisitos específicos sinalados no Anexo II. Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico (16 de xullo).

 

  • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de 12 meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Documentacion

Solicitude:

Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro. No caso contrario a solicitude non será tramitada

Documentación:

Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

Esta documentación debes subila a través do formulario no momento de facer a solicitude

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

12/07/2019 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións ata o 19 de xullo

Documentos da fase da convocatoria:

31/07/2019 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o 27 de agosto

Infórmase que o Rexistro da Universidade de Vigo permanecerá pechado do 7 ao 19 de agosto

Documentos da fase da convocatoria:

11/09/2019 Resolución reitoral de bolsas definitivamente concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

As persoas seleccionadas remitiráselles un correo electrónico indicando o lugar e a hora de presentación.

No caso de que a persoa beneficiaria non se presente entenderase que renuncia á bolsa

Pode cosultar os seus dereitos e obrigas no seguinte enlace: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-09/Informacion_de_interese_para_as_bolsas_de_formacion.pdf

No prazo máximo dun mes desde a finalización da bolsa deberás achegar unha memoria final das actividades realizadas a través do seguinte enlace:

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5858

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás