Secretaría Uvigo

Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019

TipoPremios extraordinarios de doutoramento
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoPED-2019
Data inicio solicitudes16/09/2019
Data fin solicitudes27/09/2019
Descripción

En cumprimento do establecido no artigo 46 do Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo, esta Reitoría resolve publicar a convocatoria de Premios Extraordinarios de Doutoramento para as teses lidas na Universidade de Vigo no curso académico 2018/19 que acadasen a cualificación "sobresaliente cum laude" entre o 1 de setembro de 2018 ata o 31 de xullo de 2019.

Requisitos

Ter defendido a súa tese de doutoramento na Universidade de Vigo entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de xullo de 2019.

Que a tese de doutoramento acadase a mención "Cum Laude"

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 813 442
Correo electrónico: eido@uvigo.es

Relación provisional de tribunais

Descrición

Reunida a Comisión Permanente da EIDO o 20 de xuño de 2019, acorda a publicación da composición provisional dos tribunais para a concesión dos premios extraordinarios de doutoramento 2019.

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 5 de xullo

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite

Descrición

Resolución Reitoral do 22 de outubro de 2019 pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas á trámite para os Premios Extraordinarios de Doutoramento 2018-19

Observacións

A presente Resolución agota a vía administrativa, podendo os interesados interpoñer recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao recibo desta notificación.

Publicación dos informes provisionais de avaliación polos tribunais

Descrición

Publicación dos informes provisionais de avaliación por parte dos tribunais de cada ámbito.

publicación das propostas definitivas de concesión de premios

Descrición

Rematado o prazo de reclamación aos informes provisionais dos tribunais e resoltas as alegacións formuladas, a Comisión Permanente da EIDO,  con data do 16 de decembro de 209 aprobou a proposta de concesión de Premios Extraordinarios de Doutoramento do curso 2018-19 

Documentos da fase da convocatoria:

Proposta de candidaturas para aprobación do Consello de Goberno

Descrición

A Comisión Permanente da EIDO reunida o 16 de decembro de 2019,  á vista da proposta dos tribunais dos Premios Extraordinarios de Doutoramento, acordou elevar ao Consello de Goberno a presente relación de candidaturas.

Na súa sesión ordinaria do 22 de xaneiro de 2020, o Consello de Goberno aprobou esta proposta.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás