Bolsa para apoio na difusión de actividades do Campus do Mar, 2017/18

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-05
Data de inicio de solicitudes20/12/2017
Data de fin de solicitudes12/01/2018
Descripcion

Destinada á formación do alumnado no desenvolvemento de actividades relacionadas coa mellora en habilidades de comunicación e utilización de redes sociais e materiais audiovisuais na difusión das actividades do Campus do Mar na Universidade de Vigo aplicando os coñecementos adquiridos nas titulacións

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado/a no curso 2017/2018 do Grao en Publicidade e Relacións Públicas, Grao en Comunicación Audiovisual ou no Máster oficial en Dirección de Arte Publicitaria.
  • Para o estudantado de grao ter superados o 50% dos créditos. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deberán acompañar, obrigatoriamente, a seguinte documentación no momento da presentación da solicitude :

- Certificación académica dos estudos realizados no caso de que realizaran nunha universidade distinta á de Vigo

- Currículo, no que indicará a formación e as actividades realizadas que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa con documentos acreditativos dos méritos alegados.

- Certificación acreditativa dos cursos de formación

Ademais desta documentación a Comisión de selección avaliará a presentación de memoria/porta folio breve que inclúa o plan de traballo e actividades propostas para as tarefas descritas. 

Observaciones

Solicitudes a través do formulario electrónico

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/

18/01/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido e exluído

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 25 de xaneiro

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás