Secretaría Uvigo

Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento, 2018/19

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018_2019 BMRSU
Data inicio solicitudes23/04/2019
Data fin solicitudes10/05/2019
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/4440
Descripción

Obxectivo:

Permitir que estudantes da Universidade de Vigo poidan realizar unha estadía vinculada a unha entidade de cooperación nun país dos sinalados neste apartado no transcurso da elaboración do seu Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de Máster no que traten aspectos relacionados coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento e a Responsabilidade Social.

Seguino o V Plan Director da Cooperación Española, consideraranse países preferentes nesta convocatoria os denominados:

Países de Asociación Menos Avanzados:

Etiopía, Malí, Mauritania, Mozambique, Níxer,Senegal e Haití

Países de Asociación de Renda Media:

Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, O Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marrocos, Nicaragua, Palestina, Paraguai, Perú e República Dominicana

Os sinalados no IV Plan Director da Cooperación Galega non incluídos no V Plan Director da cooperacióno Española, tamén terán consideración de países preferentes:

Cabo Verde e Guinea Bissau

Con relación aos Balcáns, consideraranse unicamente aqueles países non pertencentes á Unión Europea e con menor renda per cápita, preferentemente:

Albania, Bosnia- Herzegovina e Macedonia do Norte

 

Duración: mínima 1 mes e máxina 2 meses. O inicio da estadía será antes do 31 de agosto de 2019

Contía: máximo 2.000 € repartidos en:

  • 500 €/mes máximo por manutención e aloxamento
  • 1.000 € máximo por gastos de viaxe de ida e volta desde o lugar de estudo ata a lugar de realización da actividade, según distancias

DISTANCIA

Entre 100 e 499 km:

IMPORTE

180 €

Entre 500 e 1999 km:

275 €

Entre 2000 e 2999 km:

360 €

Entre 3000 e 3999 km:

530 €

Entre 4000 e 7999 km:

820 €

8000 km ou máis:

1.000 €

Requisitos
 1. Estar matriculado no curso 2018/2019 nunha titulación de Grao ou Máster
 2. No caso do alumnado de Grao, ter superado o 50% dos créditos da titulación.
 3. Comprometerse a defender o Traballo Fin de Estudos no curso 2018/2019 ou 2019/2020 en temáticas relacionadas con:
  • Axenda 2030: Todo tema relacionado con 17 obxectivos de desenvolvemento sostible: Fin da pobreza, Fame cero; Saúde e benestar; Educación de calidade; Igualdade de xénero; Auga limpa e saneamento; Enerxía accesible e non contaminante; Traballo decente e crecemento económico; Industria, innovación e infraestrutura; Redución das desigualdades; Cidades e comunidades sostibles; Produción e consumo responsables; Acción polo clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, xustiza e institucións sólidas e Alianzas para acadar os obxectivos.
  • Cooperación ao desenvolvemento: cooperación financeira; cooperación técnica; axuda alimentaria e axuda humanitaria; principios e fundamentos xurídicos; política e xestión; cooperación e muller; dereitos humanos;  ONG e outros actores da cooperación ONG; cooperación empresarial; cooperación universitaria.
  • Responsabilidade social corporativa: políticas publicas inclusivas; políticas públicas para a igualdade de xénero; inclusión de persoas con discapacidade no emprego público; definición de valores públicos; actuación responsable nas organizacións públicas e privadas; código ético nas organizacións públicas e privadas; deseño de plans de voluntariado nas organizacións públicas e privadas; mellora nas xestión de prevención de riscos laborais.
 4. Contar co informe favorable do/a titor/a do traballo fin de estudos sobre a existencia de vinculación entre o TFG/TFM e as actividades a desenvolver na estadía.
 5. Para aqueles países cuxo idioma oficial non sexa nin español nin portugués cómpre acreditar, según o Marco Común Europeo de Referencia, o nivel B2 de inglés.
Documentacion

Solicitude:

Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro. No caso contrario a solicitude non será tramitada.

Documentación:

 • O alumnado que accedeu ao máster desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace:

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

 • Plan de traballo individualizado que conterá unha descrición do traballo a realizar no marco do TFG/TFM, a súa motivación, obxectivos, actividades e resultados esperados.
 • Informe do titor/a do traballo fin de estudos sobre a existencia de vinculación entre as actividades propostas e o traballo fin de estudos.
 • Documentación acreditativa da formación e/ou experiencia en voluntariado e cooperación ao desenvolvemento.
 • Acreditación do idioma.

Debes subila nun ficheiro a través do formulario no momento de facer a solicitude

Observacións

As persoas beneficiarias deberán:

 1. Antes da estadía:
  • Iniciar a estadía antes do 31 de agosto de 2019.
  • Asistir á formación organizada pola UVIGO e a entidade de cooperación.
  • Tramitar, de ser o caso, o visado
  • Subscribir un seguro de viaxe que inclúa como mínimo atención sanitaria, responsabilidade civil e repatriación.
 2. Durante a estadía:
  • Enviar por correo electrónico a bolsas@uvigo.es a súa chegada ao pais de destino xustificante de inicio de estadía asinado polo/a titor/a da entidade de acollida
  • cumprir co plan de traballo presentado na solicitude. Calquera modificación (de datas, centro de destino...) deberá ser autorizada pola vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, á vista dos informes dos/as titores/as.
 3. Ao finalizar a estadía:
  • presentar un informe do/a titor/a da entidade de acollida que recolla a data de fin da estadía e o grao de desempeño.
  • presentar unha memoria xustificativa do traballo realizado, resultados acadados e coñecementos adquiridos, que deberá contar co Visto e Prace do/a titor/a do traballo fin de estudos.
  • presentar e superar o TFG ou TFM antes do 31 de xullo de 2020

O pagamento da bolsa efectuarase en dúas fases:

  • O 80% da contía unha vez presentada a carta de aceptación da entidade de acollida
  • O 20% ao finalizar a estadía e unha vez presentada a memoria final co visto bo do/a titor/a do traballo fin de estudos
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986814094
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-mobilidade

15/05/2019 Listaxe de persoas admitidas

Observacións

Non habendo solicitudes excluídas, non se establece prazo de alegacións e trasládase o expediente para a valoración pola comisión de selección.

Documentos da fase da convocatoria:

24/05/2019 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida

Observacións

Alegacións ata o 7 de xuño

Documentos da fase da convocatoria:

11/06/2019 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida

Observacións

As persoas beneficiarias das bolsas deberán aceptar por escrito a concesión da bolsa no prazo de 15 días desde a notificación que será enviada ao enderezo electrónico indicado na solicitude, presentando a carta de aceptación da entidade de acollida na que figurará o nome do titor/a

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás