Bolsas de Integración

TipoAxuda asistencial
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0407
Data de inicio de solicitudes07/11/2017
Data de fin de solicitudes13/11/2017
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/2903
Descripcion

O obxecto desta convocatoria é a colaboración do estudantado na integración de alumnos/as con necesidades educativas especiais, que requiren dunha atención especial para a súa mellor integración e aproveitamento académico. 

Requisitos
  • Estar matriculadas no curso 2017/18 e manter a condición de matrícula durante todo o curso na titulación que se sinala no Anexo II para cada bolsa.
  • Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de grao dos que están matriculados. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

En todo caso non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

Os/as solicitantes deberán acompañar, obrigatoriamente, a seguinte documentación no momento da presentación da solicitude :

-      Certificación académica oficial dos estudos realizados no caso de que se realizaran fóra da Universidade de Vigo.

-      Currículum vitae, no que indicará a formación e as actividades realizadas que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa con documentos acreditativos dos méritos alegados.

Observaciones

O prazo para presentar as solicitudes remata o 13 de novembro de 2017. No campus de Ourense por ser inhábil ese día, o prazo se prorroga ata o 14 de novembro.

 

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: Bolsas formación
Enderezo web: https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/bolsas/bolsas/asistenciais/index.html

15/11/2017 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

O prazo para presentar alegacións remata o 22 de novembro

O modelo pode descargarse neste enlace

 

Documentos dunha fase de convocatoria:

23/11/2017 Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Observacións

Pendente selección pola comisión de selección, prevista a publicación de concesión o 29 de novembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

29/11/2017 Listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Observacións

O alumnado seleccionado deberá presentarse o día 1 de decembro no decanato do centro no que foi seleccionado

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás