Secretaría Uvigo

Bolsa de formación en comunicación institucional 2018/2019

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-14
Data inicio solicitudes07/12/2018
Data inicio solicitudes21/12/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3648
Descripción

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vencelladas á titulación na que se matricula.

Convócanse 3 bolsas para o Campus de Vigo:

  • perfil comunicación institucional web
  • perfil comunicación institucional redes sociais
  • perfil comunicación institucional imaxe
Requisitos
  • Estar matriculado no curso 2018/2019 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións sinaladas na convocatoria para cada bolsa.
  • Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao dos que se matricula. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.
  • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de 12 meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase por meses completos de tal xeito que se a bolsa comeza antes do día 15 ou finaliza despois, incluído este, computarase como un mes enteiro para o cálculo do límite.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude os seguintes documentos:

  • Certificación académica dos estudos realizados, no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo
  • Cursos relacionados co perfil formativo
  • Portfolio de traballos realizados no ámbito da fotografía e o deseño
Observacións

No caso de presentar documentación debes subila nun ficheiro a través do formulario para facer a solicitude

IMPORTANTE: Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 814094
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

08/01/2019 Listaxe provisoria do alumnado admitido e excluido

Observacións

O prazo de alegacións remata o 15 de xaneiro.

Documentos dunha fase de convocatoria:

18/01/2019 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

O prazo de alegacións remata o 25 de xaneiro.

Documentos dunha fase de convocatoria:

31/01/2019 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 10, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás