Secretaría Uvigo

Axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense. INOU-CAMPUS AUGA 2023

TipoProxectos
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoINOU-CAMPUS AUGA 2023
Data inicio solicitudes07/03/2023
Data fin solicitudes24/03/2023
Descripción

A presente convocatoria ten por obxecto o financiamento de proxectos de interese para a Universidade de Vigo e a Deputación de Ourense, apoiando as investigacións que contribúan ao desenvolvemento social e económico da provincia de Ourense e ao coñecemento da súa realidade, así como a especialización do Campus de Ourense-Campus Auga.

Ao mesmo tempo pretende ser unha vía para que persoal investigador a tempo completo máis novo e os que teñan máis dificultades para acudir a outras convocatorias, podan poñer en marcha os seus proxectos.

Esta convocatoria persegue impulsar a interacción entre grupos de investigación do Campus de Ourense dos diferentes ámbitos de coñecemento a) Ciencias b) Ciencias da Saúde, c) Enxeñería e Arquitectura d) Ciencias Sociais e Xurídicas e) Arte e Humanidades

Requisitos

Características dos proxectos

Poderán ser beneficiarios/as destas axudas o persoal investigador que cumpra os requisitos establecidos nesta convocatoria e que forme parte dun grupo de investigación da Universidade de Vigo (SUXI). Cada grupo de investigación só liderará unha solicitude xa sexa co investigador principal 1 ou co investigador principal 2.

Os proxectos realizaranse de forma individual, con un/unha ou dous investigadores/as principais e un equipo de investigación proporcional coas tarefas a realizar. Poderán incluír persoal investigador de ámbitos diferentes valorándose a multidisciplinariedade dos mesmos.

As solicitudes con dous investigadores/as principais será obrigatorio que pertenzan a ámbitos diferentes, ambos/as terán a mesma consideración a todos os efectos, pero será o investigador principal 1 quen presentará a solicitude, fixará o ámbito de aplicación do proxecto e actuará como interlocutor cos servizos administrativos da Universidade de Vigo para os diversos trámites relacionados coa xestión do proxecto.

Coa finalidade de potenciar na medida do posible a colaboración entre grupos de investigación de diferentes centros do Campus de Ourense, tamén terá a consideración de ámbito diferente para a súa avaliación os proxectos liderados por persoal investigador de distintas áreas de coñecemento do mesmo ámbito, sempre que as súas tarefas investigadoras se desenvolvan en diferentes centros e se xustifique axeitadamente.

Requisitos específicos do persoal investigador

1. Requisitos do persoal investigador principal:

 • Estar en posesión do título de doutor/a e manter unha relación contractual laboral non funcionarial a tempo completo coa Universidade de Vigo ata a data de finalización do período de execución da subvención.
 • Non estar contratado/a con cargo a fondos de proxectos de investigación ou outras actividades de I+D.
 • O persoal investigador beneficiario dunha axuda posdoutoral que inclúa un contrato de estadía non poderá figurar como investigador/a principal no transcorrer desa fase do contrato.
 • Desenvolver o seu labor investigador en instalacións do Campus de Ourense, entenderase que a pertenza a unha das xuntas de centro deste campus é condición suficiente, o resto do persoal deberá acreditar a súa adscrición investigadora ao Campus de Ourense durante todo o período de execución do proxecto.
 • Non ter sido investigador/a principal en ningún outro proxecto de investigación de carácter competitivo de ámbito autonómico, estatal ou europeo.
 • Non ter sido investigador/a principal na convocatoria INOU 2022.
 • Non ter sido investigador/a principal de dúas ou máis axudas INOU.
 • Ningún investigador/a principal poderá figurar na solicitude de máis dun proxecto.

2. Requisitos do persoal do equipo de investigación:

 • Ter unha relación contractual coa Universidade de Vigo funcionarial ou laboral a tempo completo con capacidade para desenvolver tarefas investigadoras ata a data de finalización do período de execución da subvención.
 • Non estar contratado/a con cargo a fondos de proxectos de investigación ou outras actividades de I+D.
 • O persoal investigador predoutoral contratado co motivo de superar un procedemento de selección de persoal en concorrencia competitiva convocado por calquera entidade do sector público deberá presentar a correspondente autorización de dita entidade.
 • O persoal investigador beneficiario dunha axuda posdoutoral que inclúa un contrato de estadía non poderá figurar como membro do equipo de investigación no transcorrer desa fase do contrato.
 • Desenvolver o seu labor investigador en instalacións do Campus de Ourense, entenderase que a pertenza a unha das xuntas de centro deste campus é condición suficiente, o resto do persoal deberá acreditar a súa adscrición investigadora ao Campus de Ourense durante todo o período de execución do proxecto.
 • Non ser actualmente investigador/a principal en ningún outro proxecto de investigación de carácter competitivo de ámbito autonómico, estatal ou europeo.
 • Ningún investigador/a poderá figurar na solicitude de máis dun proxecto.
Documentacion

No modelo de solicitude faranse constar os seguintes datos:

 • Datos do investigador principal 1, que será a persoa solicitante da axuda.
 • Datos do investigador principal 2, se procede, que deberá ser de diferente ámbito ao do solicitante.
 • Datos dos membros do equipo de investigación que deberá ser proporcional coas tarefas a realizar.
 • Obxectivos xerais e específicos.
 • Impacto científico- técnico e grao de innovación da proposta.
 • Xustificación, se procede, do carácter multidisciplinar da proposta.
 • Metodoloxía, plan de traballo e cronograma, descrición e dedicación do persoal investigador asignado a cada tarefa.
 • Plan de comunicación dos resultados.
 • Impacto esperado dos resultados do proxecto para a provincia de Ourense.
 • Impacto esperado dos resultados do proxecto relacionado co Campus Auga.
 • Orzamento con indicación dos conceptos de gasto.
 • Relación dos cinco méritos máis relevantes dos recollidos no anexo II, referidos exclusivamente ao persoal investigador principal, indicarase o tipo de mérito, a súa descrición e a puntuación que lle corresponde, segundo os criterios aprobados pola Universidade de Vigo para a avaliación da produción investigadora do ano 2021, así como a información xustificativa.
Observacións

Para a solicitude empregarase o formulario anexo a esta convocatoria, unha vez cuberto convertirase a formato pdf e asinarase dixitalmente polo/a solicitante.

O/A solicitante presentará o pdf asinado (máximo 10MB) a través da sede electrónica da Universidade de Vigo no procedemento Axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (INOU-Campus Auga 2023), antes do 24.03.2022 ás 23:59 horas.

Prazo para resolverTres meses contados a partir do día seguinte da finalización da presentación de solicitudes
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria

Listaxe admitidos/excluídos provisoria

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxe admitidos/excluídos definitiva

Documentos da fase da convocatoria:

Listaxe provisoria de axudas concedidas

Documentos da fase da convocatoria:

LIstaxe definitiva de axudas concedidas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás