Secretaría Uvigo

Axudas ao alumnado por causas sobrevidas_Xunta de Galicia 2022/2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteXunta de Galicia
Código2022_2023 BCS XUNTA
Data inicio solicitudes10/01/2023
Data fin solicitudes31/07/2023
Descripción

Axudas destinadas ao alumnado do Sistema Universitario Galego que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2022/2023, teña dificultades económicas para continuar estudos.

Requisitos

1. Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia
derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade
absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por
denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade
grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo
dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado;
vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non
recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica
familiar).
2. Que a situación sobrevida e imprevista aconteza durante o actual curso académico
2022/23. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2022
e o 30 de xuño de 2023.
3. Estar matriculado, no curso académico 2022/23, como mínimo en 50 créditos, incluídos
os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación
de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o
alumnado a quen lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos,
que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos, incluídos tamén os créditos
recoñecidos.
4. Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da
pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado
para o ano 2023, multiplicada por 1,80.
5. Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Documentacion

Indicada na convocatoria.

Observacións

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través
do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta
a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da
solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
Para a presentación electrónica poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación
e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema
de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

Prazo de presentación das solicitudes:

-Se a causa aconteceu con anterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será ata o 10 de febreiro de 2023.

-Se a causa xurde con posterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa, coa data límite do 31 de xullo de 2023, sen prexuízo do sinalado no artigo 3.2.

-Se a causa sobrevida e imprevista é o falecemento dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar, o prazo de presentación será desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia ata o o 31 de xullo de 2023, sen prexuízo do sinalado no artigo 3.2.

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: orientacion.sug@edu.xunta.es
Enderezo web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=ED433A
Atrás