Secretaría Uvigo

Inclusión ou actualización dos datos no censo público de asociacións estudantís da Universidade de Vigo

TipoAsociacionismo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023 - ASOC. CENSO
Data inicio solicitudes01/02/2023
Data fin solicitudes24/11/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10794
Descripción

Convocatoria para a inclusión ou actualización dos datos no censo público de asociacións estudantís da Universidade de Vigo para o ano 2023.

Requisitos

Terá a consideración de asociación de estudantes na Universidade de Vigo as que, constituídas de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/2002 de 22 de marzo e no regulamento de estudantes da Universidade de Vigo, se comprometan e impliquen na defensa dos bens culturais e universitarios en réxime de liberdade, autonomía, representatividade e auténtica participación dos seus asociados e asociadas, dentro do respecto ao ordenamento xurídico do Estado, da Comunidade Autónoma de Galicia e da Universidade de Vigo.

Poden solicitar a inclusión no censo oficial de asociacións estudantís da Universidade de Vigo as asociacións estudantís nas que a porcentaxe de membros estudantes da Universidade de Vigo sexa igual ou superior ao 50% do total de persoas asociadas.

A solicitude debe ser cuberta pola persoa que ostenta a presidencia ou secretaría da asociación estudantil.

Documentacion

Documentación que se ten que achegar:

Inclusión no censo público de asociacións da Universidade de Vigo - No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir, nun só arquivo, a seguinte documentación (o título do arquivo será o nome da asociación):

 • Anexo II: Compoñentes actuais da xunta directiva. Todos os membros teñen que pertencer ao colectivo de estudantes da Universidade de Vigo, ou como mínimo a presidencia, secretaría e tesourería. Este impreso debe achegarse (subirse) debidamente cumprimentado pola persoa que ostente a presidencia ou secretaría.
 • Acta de constitución da asociación estudantil, debidamente asinada por todos os promotores.
 • Certificación da súa condición de asociación estudantil legalizada pola Xunta de Galicia.
 • Fotocopia do CIF da asociación.
 • Estatutos da asociación estudantil, asinadas en todas as páxinas polos promotores e visados pola Xunta de Galicia e adaptados segundo o establecido la lei orgánica 1/2002 do 22 de marzo (BOE do 26).
 • Fotocopia do libro de persoas asociadas. Indicarase, obrigatoriamente, o nome e apelidos, DNI/NIE e a titulación na que se atopan matriculados os membros da asociación estudantil que sexan estudantes da Universidade de Vigo. Estes últimos non poderán constituír unha porcentaxe inferior ao 50% do total das persoas asociadas (para efectos de comprobar a porcentaxe de estudantes, terase en conta a matrícula no curso correspondente á data de presentación da solicitude).
 • Copia de DNI/NIE da persoa que ostenta a presidencia e do resto de promotores.
 • Programa de actividades para o ano 2023 cunha breve descrición de obxectivos e contidos, sendo imprescindible presentar un orzamento de gastos e ingresos previstos. Tanto os obxectivos e contidos coma o orzamento ten que estar aprobados en asemblea,  polo que é preciso que remitan unha copia da acta na que se aprobaron, debidamente asinada.

 

Actualización dos datos no censo público de asociacións estudantís da Universidade de Vigo - No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir, nun só arquivo, a seguinte documentación (o título do arquivo será o nome da asociación):

 • Anexo II: Compoñentes da xunta directiva. Todos os membros teñen que pertencer ao colectivo de estudantes da Universidade de Vigo, ou como mínimo a presidencia, secretaría e tesourería Este impreso debe achegarse (subirse) debidamente cumprimentado pola persoa que ostente a presidencia ou secretaria.
 • Fotocopia do libro de persoas asociadas. Indicarase, obrigatoriamente, o nome e apelidos, DNI/NIE e a titulación na que se atopan matriculados os membros da asociación estudantil que sexan estudantes da Universidade de Vigo. Estes últimos non poderán constituír unha porcentaxe inferior ao 50% do total das persoas asociadas (para efectos de comprobar a porcentaxe de estudantes, terase en conta a matrícula no curso correspondente á data de presentación da solicitude).
 • Síntese da actividade da asociación estudantil durante o ano 2023 con referencia ao funcionamento, programas levados a cabo, sendo imprescindible presentar un resumo dos orzamentos executados e grao de participación nas actividades. Tanto o orzamento coma as actividades ten que estar aprobadas en asemblea, polo que é preciso que remitan unha copia da acta na que se aprobaron, debidamente asinada.
 • Programa de actividades para o ano 2024 cunha breve descrición de obxectivos e contidos, sendo imprescindible presentar un orzamento de gastos e ingresos previstos. O programa de actividades e o orzamento ten que estar aprobados en asemblea, polo que é preciso que remitan unha copia da acta na que se aprobaron, debidamente asinada.

Para calquera modificación da asociación estudantil, a documentación esixida aparece reflectida na convocatoria.

Observacións

Inclusión no censo público de asociacións da Universidade de Vigo

 • Para as asociacións estudantís que desexen a súa inclusión no censo público de asociacións da Universidade de Vigo, a persoa que ostenta o cargo da presidencia ou secretaría deberá encher a solicitude de participación, asinala e presentala na sede electrónica da Universidade de Vigo.

A solicitude de participación farase cumprimentando o formulario que se atopa na secretaría virtual da Universidade de Vigo (Asociacións estudantís: Inclusión ou actualización dos datos no Censo de asociacións - Ano 2023):

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10794.

No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir, nun só arquivo, a documentación que se relaciona na convocatoria, o nome do ficheiro é o nome da asocación.

 • Unha vez cumprimentado o formulario a través da secretaría virtual da Universidade de Vigo hai que xerar o PDF só do formulario, descargalo e asinalo con certificado dixital.
 • A persoa que ostenta o cargo da presidencia ou secretaría debe presentar o formulario do apartado anterior (descargado e asinado) a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal/) premendo en Instancia Xenérica (SXER) (achegando unicamente a solicitude e non os anexos) e deberá dirixilo ao servizo de Xestión da Extensión Universitaria.

O prazo de presentación de solicitudes inicia o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios electrónicos da Universidade de Vigo e remata o 24 de novembro de 2023, ás 23:59 horas (hora peninsular española), sendo  requisito imprescindible para que as asociacións estudantís continúen inscritas no censo público da Universidade de Vigo.

A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

Actualización dos datos no censo público de asociacións estudantís da Universidade de Vigo

 • Para proceder á actualización dos datos no censo, que se realizará anualmente, as asociacións estudantís, a través da persoa que ostenta a presidencia ou a secretaría deberá encher a solicitude de participación, asinala e presentala na sede electrónica da Universidade de Vigo.

A solicitude de participación farase cumprimentando o formulario que se atopa na secretaría virtual da Universidade de Vigo (Asociacións estudantís: Inclusión ou actualización dos datos no Censo de asociacións - Ano 2023):

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10794.

No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir, nun só arquivo, a documentación que se relaciona na convocatoria, o nome do ficheiro é o nome da asocación.

O prazo de presentación de solicitudes inicia o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios electrónicos da Universidade de Vigo e remata o 24 de novembro de 2023, ás 23:59 horas (hora peninsular española), sendo  requisito imprescindible para que as asociacións estudantís continúen inscritas no censo público da Universidade de Vigo.

A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

 

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto coa Sección de Extensión Universitaria.

Teléfono: 986 813626

Correo electrónico: extension@uvigo.es.

Documentos da convocatoria
Atrás