Secretaría Uvigo

Axudas para organizar os obradoiros de Extensión Universitaria - 2º cuadrimestre

TipoObradoiros
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022/2023 - 2 - OBR
Data inicio solicitudes24/11/2022
Data fin solicitudes09/12/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10773
Descripción

Convocatoria de axudas para organizar os obradoiros de Extensión Universitaria no 2º cuadrimestre do curso 2022/2023.

Requisitos

Membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo e deberán pertencer á comunidade universitaria ata a finalización do obradoiro do que son responsables

A persoa solicitante, en calidade de coordinador ou coordinadora do obradoiro proposto, deberá acreditar relación coa temática do obradoiro que solicita e impartir un mínimo do 20% das horas de docencia do obradoiro.

Unha mesma persoa só poderá presentar, en calidade de coordinador/a, un máximo de 3 solicitudes.

Documentacion

Solicitude:

A presentación de solicitudes supón a realización da totalidade dos seguintes pasos:

1. A persoa que coordina o obradoiro deberá encher o modelo oficial de solicitude/formulario (Axudas para organizar obradoiros de extensión Universitaria 2º cuadrimestre – 2022/2023) que se atopa na secretaría virtual da Universidade de Vigo e achegar a documentación requirida no apartado 6 da convocatoria: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10773

  • No apartado do formulario “Achegar ficheiro con toda a documentación” deberá subir a documentación que se relaciona no punto 6 da convocatoria.

2. Xerar o PDF só do formulario, descargalo e asinalo con certificado dixital.

3. Presentar o formulario do apartado anterior (descargado e asinado) entrando no procedemento “Axudas para organizar obradoiros 2º cuadrimestre” (achegando unicamente a solicitude e non os anexos).

4. En asunto indicar “Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre” e deberá dirixirse á vicerreitoría do campus onde se vaia a celebrar o obradoiro. No caso de que non se celebre en ningún dos campus da Universidade de Vigo, dirixirase á Vicerreitoría onde a persoa solicitante teña establecido o seu centro de traballo ou de docencia:

- Campus de Vigo: á vicerreitoría de Extensión Universitaria.

- Campus de Ourense: á vicerreitoría do campus de Ourense.

- Campus de Pontevedra: á vicerreitoría do campus de Pontevedra.

5. Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

O prazo de presentación de solicitudes inicia o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios electrónicos da Universidade de vigo e remata o día 09 de decembro de 2022, ás 23:59 horas (hora peninsular española). A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

Documentación:

Ao rematar de encher o formulario debe achegar (subir), nun só ficheiro, a documentación que se indica (o título do arquivo será a denominación do obradoiro):

-Anexo II: Datos do obradoiro.

- Anexo III: Currículo resumido do persoal docente.

- Anexo IV: Custo do persoal docente.

- Anexo V: Orzamento do obradoiro, asinado dixitalmente pola persoa solicitante.

- No caso de contar con financiamento externo á Universidade de Vigo, achegarase a documentación acreditativa expedida pola(s) entidade(s) ou institución(s) correspondente(s), con indicación da contía económica concedida en cada un dos casos, no suposto que a Universidade de Vigo perciba ingresos por entidade(s) e/ou institucion(s) deberá achegarse o oportuno convenio debidamente asinado.

Documentos da convocatoria
Atrás