Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Subvencións e axudas

 

Planificación estratéxica 

O plan estratéxico 2021-2026 establece no obxectivo 26 o de "Captar estudantado con talento e garantir o acceso universal á educación pública universitaria" mediante a acción de "Reforzar o programa de bolsas e defender a mellora da política de taxas e de prezos públicos".

O orzamento anual da universidade establece cada ano a programación das bolsas, axudas e premios previstos nas liñas básicas de actuación, apartado C "Desenvolvemento integral das e dos estudantes" .

O compromiso anual para as bolsas, axudas e premios concrétase orzamentariamente través da aplicación funcional 121D Apoio ao alumnado e á docencia e as subvencións autorizadas relaciónanse no Titulo III Subvencións das Normas de desenvolvemento orzamentarias.

 

Publicidade

As convocatorias de bolsas da Universidade de Vigo pódense consultar na plataforma de convocatorias, nela poderá ver o texto íntegro de cada unha delas, os obxectivos ou finalidade, o importe e o colectivo de persoas beneficiarias. Tamén poderá seguir todo o proceso administrativo: convocatoria, listas provisionais, listas definitivas e concesións.

Na plataforma de  convocatorias poderá filtrar todas as axudas publicadas segundo "organismo", "categoría"  e por "tipo". Asemade,  no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica tamén as poderá ver no apartado de  "Bolsas, premios e axudas".

 

Rendición de contas

No seguinte apartado pode consultarse a información sobre axudas e subvencións concedidas pola Universidade de Vigo, con indicación do seu importe, obxectivo, finalidade e persoas beneficiarias

O Servizo de Axudas ao Estudos, Bolsas e Prezos pública anualmente a súa memoria de actividades onde se recolle detalladamente por curso académico información sobre prezos públicos, exencións, bonificacións e as convocatorias xestionadas do Ministerio e do Goberno Vasco, e asemade, todas convocatorias de bolsas propias e premios da Universidade de Vigo. 

Ademais, dita memoria dá resposta ó panel de indicadores da acción  "Reforzar o programa de bolsas e defender a mellora da política de taxas e de prezos públicos" do obxectivo 26 do plan estratéxico:

  • Número de estudantado bolseiro desagregado por financiador/programa.
  • Evolución das contías destinadas ás bolsas.
  • Evolución dos prezos públicos.

Nos documentos adxuntos pode verse a relación de subvencións financiadas directamente pola nosa universidade e as bolsas de estudo e colaboración (ficheiros curso_Bolsas e ano_Subvencións e axudas) detallado o seu importe, obxecto, finalidade e persoas beneficiarias.

Consulte os indicadores sobre bolsas propias na sección UVIGO EN CIFRAS