Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión e visón.

(Segundo o Plan estratéxico 2021-2026 da Universidade de Vigo)

Misión

Contribuír á mellora da vida das persoas e da súa contorna socioeconómica a través da docencia, da investigación e da transferencia de coñecemento.

Visión

A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta á contorna e con vocación internacional, que promove a igualdade, a pluralidade, a accesibilidade, a sostibilidade, a transparencia, o progreso económico e o benestar social de Galicia. Persegue este reto mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación e á transferencia de coñecemento ao tecido socioeconómico e empresarial, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade pluricultural e plurilingüe na que se insire.

A UVigo pretende ser unha universidade caracterizada por un goberno transparente e participativo, centrada na satisfacción integral do estudantado e do persoal, na captación de talento e nun maior grao de recoñecemento internacional nos ámbitos das humanidades, xurídico-social, das ciencias experimentais, das ciencias da saúde e da enxeñaría.

Axendas

Axenda Reitor

Axenda Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación

Axenda Vicerreitor de Planificación e Sostibilidade

Axenda Vicerreitor de Profesorado, Docencia e Titulacións

Axenda Vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais

Axenda Vicerreitora de Estudantando e Empregabilidade

Axenda do Vicerreitora de Internacionalización

Axenda Vicerreitor de Relacións coa Empresa

Axenda Vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade

Axenda Vicerreitora de Extensión Universitaria

Axenda Vicerreitora do Campus de Ourense

Axenda Vicerreitora do Campus de Pontevedra

Axenda Secretario Xeral

Axenda Xerenta

Calidade e participación

Cartas de servizo

Certificacións e acreditacións

Memorias de actividade

Caixa de queixas, suxestións e parabéns (QSP)

Informe sobre QSP

Catálogos de procedementos

Sede electrónica

Verificación e modificación de titulacións

Consulte os indicadores de avaliación da satisfacción na sección de UVIGO EN CIFRAS

Código ético

O artigo 19 do regulamento de transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo di "O código ético aprobado pola Xunta de Galicia será de aplicación na universidade, sen prexuízo de que esta decida aprobar as normas específicas de adaptación ao ámbito universitario" (enlace Portal de Transparencia Xunta de Galicia)

Ética e investigación

Comité ético de experimentación animal

Informe sobre usos de animais en experimentación do Cinbio

Resolución reitoral pola que se adaptan as plicas de cláusulas administrativas particulares ó disposto no Código Ético institucional da Xunta de Galicia e as plicas das cláusulas administrativas á execución dos fondos "Next Generation EU"

Datos de réxime de protección social e/ou aseguramento persoal

A Universidade de Vigo ten suscrito unha póliza de responsabilidade no exercicio das funcións como autoridade ou persoal coa empresa AIG Europe, S.A. (máis información véxase ficheiro)

Eleccións

         Enlace democracia

Estrutura organizativa 

Reitoría

Equipo de goberno

Titulacións académicos do Reitor e equipo de goberno (véxase ficheiro)

Agasallos institucionais recibidos (véxase ficheiro)

Retribucións (véxase na sección de persoal)

Viaxes institucionais (véxase ficheiro "Viaxes Institucionais" na sección indemnización por razón de servizo)

Organigrama do goberno 

Relación detallada área, cargo, nome, teléfono, e-mail (enlace)

Organigrama (véase fichero  

Centros

Departamentos

Servizos administrativos

Delegación de competencias

Entidades vinculadas e outras participacións

Fundación Universidade de Vigo (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

Cidade Universitaria  (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

A partir do ano 2022 intégrase no orzamento da universidade os orzamentos da Fundación e Cidade Universitaria (enlace)

Entidades vinculadas de investigación (enlace)

Participación institucional da Universidade de Vigo en diversas entidades (agrupacións, asociacións, clúster, consorcios, fundacións, hubs, sociedades anónimas..)  Véxase ficheiro

Plans e programas institucionais

A posta en marcha de plans, sexan estratéxicos, institucionais ou específicos para algunha política concreta da nosa institución, implica unha fonda reflexión e traballo que permita recoller a información precisa sobre o estado actual da mesma, que permita establecer unha visión de futuro e cales deben de ser os pasos para chegar a ela.

Esta proxección de futuro plásmase en diferentes documentos nos que se concretan as actividades que deben de guiar á marcha da institución para acadar as metas propostas.

Nas seguintes ligazóns poden consultarse os documentos que establecen os diferentes instrumentos de planificación que ten a Universidade de Vigo.

Plan estratéxico 2021-2026

Plans institucionais

Plans anteriores

Órganos de goberno da Universidade  

O goberno da Universidade estrutúrase a través de órganos colexiados e órganos unipersoais según a LOU enlace 

Órganos de representación  

Representación estudiantil

Representación sindical PAS e PDI

Normativa 

Estatutos da Universidade de Vigo

Regulamento de transparencia e acceso a información pública da Universidade de Vigo

Recompilación de normativa aplicable

Proxectos sometidos a información pública 

Resolución firmes

Relación de resolucións xudiciais firmes

Ano 2022 (arquivo pdf)

Ano 2021 (arquivo pdf)