Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión e visón.

(Segundo o Plan estratéxico 2021-2026 da Universidade de Vigo)

Misión

Contribuír á mellora da vida das persoas e da súa contorna socioeconómica a través da docencia, da investigación e da transferencia de coñecemento.

Visión

A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta á contorna e con vocación internacional, que promove a igualdade, a pluralidade, a accesibilidade, a sostibilidade, a transparencia, o progreso económico e o benestar social de Galicia. Persegue este reto mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación e á transferencia de coñecemento ao tecido socioeconómico e empresarial, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade pluricultural e plurilingüe na que se insire.

A UVigo pretende ser unha universidade caracterizada por un goberno transparente e participativo, centrada na satisfacción integral do estudantado e do persoal, na captación de talento e nun maior grao de recoñecemento internacional nos ámbitos das humanidades, xurídico-social, das ciencias experimentais, das ciencias da saúde e da enxeñaría.

 

Axendas

Axenda Reitor/a

Axenda Vicerreitor/a de Planificación e Sostibilidade

Axenda Vicerreitor/a de Comunicación e Relacións Institucionais

Axenda Vicerreitor/a de Economía

Axenda Vicerreitor/a de Investigación

Axenda Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado

Axenda Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

Axenda Vicerreitor/a de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación

Axenda Vicerreitor/a do Campus de Ourense

Axenda Vicerreitor/a do Campus de Pontevedra

Axenda Secretario/a Xeral

Axenda Xerente

Calidade e participación

Cartas de servizo

Certificacións e acreditacións

Memorias de actividade

Caixa de queixas, suxestións e parabéns (QSP)

Informe sobre QSP

Catálogos de procedementos

Sede electrónica

Verificación e modificación de titulacións

Consulte os indicadores de avaliación da satisfacción na sección de UVIGO EN CIFRAS

Código ético

O artigo 19 do regulamento de transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo di "O código ético aprobado pola Xunta de Galicia será de aplicación na universidade, sen prexuízo de que esta decida aprobar as normas específicas de adaptación ao ámbito universitario" (enlace Portal de Transparencia Xunta de Galicia)

Ética e investigación

Comité ético de experimentación animal

Informe sobre usos de animais en experimentación do Cinbio

Resolución reitoral pola que se adaptan as plicas de cláusulas administrativas particulares ó disposto no Código Ético institucional da Xunta de Galicia e as plicas das cláusulas administrativas á execución dos fondos "Next Generation EU"

Eleccións

         Enlace democracia

Estrutura organizativa 

Reitoría

Equipo de goberno

Titulacións do equipo de goberno 17 kb xlsx

Agasallos recibidos polo Reitor

Póliza de responsabilidade como autoridade e persoal

Cargos académicos  18 Kb xlsx

Retribucións (véxase na sección de persoal)

Balance compromisos cumpridos equipo de goberno

Relación de compromisos enlace 

1º ano - Presentación estado compromisos (pdf)

2º ano -  Presentación estado compromisos (pdf)

 

Centros

Departamentos

Servizos administrativos

Delegación de competencias

Entidades vinculadas

Fundación Universidade de Vigo (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

Cidade Universitaria  (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

A partir do ano 2022 intégrase no orzamento da universidade os orzamentos da Fundación e Cidade Universitaria (enlace)

Entidades vinculadas de investigación

Participación da UVigo en empresas

Plans e programas institucionais

A posta en marcha de plans, sexan estratéxicos, institucionais ou específicos para algunha política concreta da nosa institución, implica unha fonda reflexión e traballo que permita recoller a información precisa sobre o estado actual da mesma, que permita establecer unha visión de futuro e cales deben de ser os pasos para chegar a ela.

Esta proxección de futuro plásmase en diferentes documentos nos que se concretan as actividades que deben de guiar á marcha da institución para acadar as metas propostas.

Nas seguintes ligazóns poden consultarse os documentos que establecen os diferentes instrumentos de planificación que ten a Universidade de Vigo.

Plan estratéxico 2021-2026

Plans institucionais

Plans anteriores

Órganos de goberno da Universidade  

O goberno da Universidade estrutúrase a través de órganos colexiados e órganos unipersoais según a LOU enlace 

Órganos de representación  

Representación estudiantil

Representación sindical PAS e PDI

Normativa 

Estatutos da Universidade de Vigo

Regulamento de transparencia e acceso a información pública da Universidade de Vigo

Recompilación de normativa aplicable

Proxectos sometidos a información pública 

Resolución firmes

Relación de resolucións xudiciais firmes

Ano 2021 (arquivo pdf)