Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta ao contorno e con vocación internacional, comprometida coa igualdade e co progreso económico e o benestar social de Galicia, mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación e á transferencia de coñecemento, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade multicultural e plurilingüe na que se insire.

A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na docencia, a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o coñecemento, a internacionalización das súas actividades, en especial en Latinoamérica e os países lusófonos, e a integración harmónica co contorno sendo, ademais, un instrumento socialmente vertebrador e catalizador do debate intelectual e das novas ideas.

A Universidade de Vigo, unha universidade pública, galega e de calidade, quere consolidarse como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación institucional, a solidariedade e a preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola formación integral do seu estudantado, tanto no campo profesional coma persoal, pola calidade dos servizos ofrecidos, pola eficiencia, eficacia e transparencia da súa xestión e polo seu prestixio académico.

Órganos de goberno da Universidade  

O goberno da Universidade estrutúrase a través de órganos colexiados e órganos unipersoais según a LOU enlace 

Órganos de representación  

Representación estudiantil

Representación sindical PAS e PDI

Eleccións

         Enlace democracia

Axendas

Axenda Reitor/a

Axenda Vicerreitor/a de Planificación e Sostibilidade

Axenda Vicerreitor/a de Comunicación e Relacións Institucionais

Axenda Vicerreitor/a de Economía

Axenda Vicerreitor/a de Investigación

Axenda Vicerreitor/a de Ordenación Académica e Profesorado

Axenda Vicerreitor/a de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

Axenda Vicerreitor/a de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación

Axenda Vicerreitor/a do Campus de Ourense

Axenda Vicerreitor/a do Campus de Pontevedra

Axenda Secretario/a Xeral

Axenda Xerente

Código ético

O artigo 19 do regulamento de transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo di "O código ético aprobado pola Xunta de Galicia será de aplicación na universidade, sen prexuízo de que esta decida aprobar as normas específicas de adaptación ao ámbito universitario" enlace DOG

Ética e investigación

Comité ético de experimentación animal

Estrutura organizativa 

Reitoría

Equipo de goberno

Titulacións do equipo de goberno 17 kb xlsx

Agasallos recibidos polo Reitor

Póliza de responsabilidade como autoridade e persoal

Cargos académicos 554 Kb pdf  18 Kb xlsx

Retribucións (véxase na sección de persoal)

Balance compromisos cumpridos equipo de goberno

Relación de compromisos enlace 

1º ano - Informe enlace  - Presentación estado compromisos (pdf)

 

Centros

Departamentos

Servizos administrativos

Delegación de competencias

Entidades vinculadas

Fundación Universidade de Vigo (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

Cidade Universitaria  (rendición de contas no Consello de Contas de Galicia, buscar en tipo de entidades "Entes dependentes universidades")

Entidades vinculadas de investigación

Participación da UVigo en empresas

Plans e programas institucionais

O Plan estratéxico é un programa de actuación que procura orientar organizadamente as actividades da Universidade de Vigo, de acordo coas súas propias capacidades e coas necesidades sociais.

Esta programación de futuro plásmase nun documento onde se concretan as decisións que guiarán a marcha da institución cara ás metas previamente establecidas.

A Universidade de Vigo está en pleno proceso de redacción do seu novo plan estratéxico.

Normativa 

Estatutos da Universidade de Vigo

Regulamento de transparencia e acceso a información pública da Universidade de Vigo

Recompilación de normativa aplicable

Proxectos sometidos a información pública 

Calidade e participación

Cartas de servizo

Certificacións e acreditacións

Memorias de actividade

Caixa de queixas, suxestións e parabéns (QSP)

Informe sobre QSP

Catálogos de procedementos

Sede electrónica

Consulte os indicadores de avaliación da satisfacción na sección de UVIGO EN CIFRAS