INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta ao contorno e con vocación internacional, comprometida coa igualdade e co progreso económico e o benestar social de Galicia, mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación e á transferencia de coñecemento, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade multicultural e plurilingüe na que se insire.

A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na docencia, a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o coñecemento, a internacionalización das súas actividades, en especial en Latinoamérica e os países lusófonos, e a integración harmónica co contorno sendo, ademais, un instrumento socialmente vertebrador e catalizador do debate intelectual e das novas ideas.

A Universidade de Vigo, unha universidade pública, galega e de calidade, quere consolidarse como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación institucional, a solidariedade e a preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola formación integral do seu estudantado, tanto no campo profesional coma persoal, pola calidade dos servizos ofrecidos, pola eficiencia, eficacia e transparencia da súa xestión e polo seu prestixio académico.

Órganos de goberno da Universidade  

O goberno da Universidade estrutúrase a través de órganos colexiados e órganos unipersoais según a LOU enlace 

Órganos de representación  

Representación estudiantil

Representación sindical PAS e PDI

Eleccións

         enlace

Axendas

Axenda do/a Reitor/a

Axenda do/a Xerente

Estrutura organizativa

Servizos administrativos

Outras áreas administrativas 

Entidades vinculadas

Fundación Universidade de Vigo

Cidade Universitaria

Plans e programas institucionais

O Plan estratéxico é un programa de actuación que procura orientar organizadamente as actividades da Universidade de Vigo, de acordo coas súas propias capacidades e coas necesidades sociais.

Esta programación de futuro plásmase nun documento onde se concretan as decisións que guiarán a marcha da institución cara ás metas previamente establecidas.

Normativa 

Regulamento de transparencia e acceso a información pública da Universidade de Vigo

Recompilación de normativa aplicable

Proxectos sometidos a información pública 

Actas e acordos de órganos colexiados de carácter xeral

 Cartas de servizo