Secretaría Uvigo

Decreto 13/2019, de 24 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoDecreto
RangoAutonómico
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Estatutos da Universidade de Vigo
DescriciónEste decreto ten por finalidade aprobar os novos estatutos que rexerán o funcionamento da Universidade de Vigo, así como a súa adaptación ao establecido pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
O articulado estrutúrase en seis títulos: disposicións xerais; estrutura, goberno e administración da Universidade; comunidade universitaria; creación e transmisión do coñecemento; réxime económico e financeiro da Universidade; reforma dos estatutos
ObservaciónsProposta de Estatutos aprobada polo Claustro Universitario en sesión ordinaria o 18/10/2018
Derroga o anterior Decreto 7/2010, de 14 de xaneiro
Entran en vigor o día seguinte da súa publicación
En caso de discrepancia entre as distintas versións lingüísticas, prevalecerá a versión en lingua galega.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 22/02/2019
Número 38
Páxina 10852-10911
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190222/AnuncioG0534-120219-0001_gl.pdf
Normativas relacionadas
Anula a: Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da Universidade de Vigo
Atrás