Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1Información sobre normativa aplicable.
  • 2Autenticarse na secretaria virtual (opcional).
  • 3Cubrir o formulario de QSP.
  • 4Cubrir os datos de contacto (opcional).
  • 5Revisar os datos introducidos.
  • 6Confirmación e asignación do número da QSP.

Antes de acceder ao formulario electrónico lea estes importantes avisos

Tramitación

As queixas, suxestións e parabéns poden enviarse en forma anónima. Se o usuario ou usuaria desexa unha resposta deberá facilitar un correo electrónico ou os datos necesarios para o envío por correo ordinario. Deberán expresarse de xeito claro.


Ámbito

Quedan excluídas deste procedemento as reclamacións respecto das cualificacións das probas de avaliación, que son xestionadas a través do procedemento establecido no Regulamento de estudantes.

Este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías.

As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera persoa interesada.


Protección de datos de carácter persoal

Os seus datos serán incorporados a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento da lexislación vixente só serán utilizados para dar resposta ás queixas, peticións, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo e, en ningún caso, serán cedidos a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación mediante escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.


Máis información

Máis información sobre o sistema de QSP en: https://www.uvigo.gal/universidade/calidade/programas-calidade/sistema-qsp, para calquera dúbida pode dirixirse á Unidade de Análises e Programas en consulta.uap@uvigo.es ou no teléfono 986 130 218.