Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

DEREITO DE ACCESO, INFORMES E NOVAS

Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública, os informes anuais e as novas.

Resolucións denegatorias:

2016 (RSCTG 016/16)

2019/11 

2020/06

2022/29

2022/30

2023/05

2023/13

Resolucións da Comisión de Transparencia de Galicia

RSCTG 016/16 Solicitude de acceso á información da Universidade de Vigo

RSCTG 49/18 Solicitude información estatística sobre litixiosidade xudicial

RSCTG 97/18 Solicitude sobre actividades relacionadas co sector público desenvolvidas por un particular

RSCTG 41/20 Solicitude sobre as retribucións do equipo de goberno

RSCTG 96/21 Solicitude sobre a actuación tribunal selectivo

RSCTG 3/23 Solicitude sobre prácticas curriculares e extracurriculares.

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación  estatal, autonómica e propia sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 34KB  

Rankings de transparencia.

A transparencia das entidades públicas, a máis de ser un mandato legal, é indicador dun compromiso real coa sociedade á que serven. Por ese motivo o análise da transparencia é unha función clave para diversas entidades que realizan os seus propios rankings a este respecto.

Por unha banda, a Fundación Haz (antes denominada Compromiso y Transparencia), coa misión de fortalecer a confianza da sociedade nas institucións e empresas promovendo a transparencia, o bo goberno e o compromiso social, realiza diversos informes sobre transparencia.  Na edición 2023, a Universidade de Vigo acada un grao de cumprimento do 98%,  sendo unha das universidades españolas máis transparentes. Obtendo ademais o selo de transparencia - t de transparente *** na categoría de 3 estrelas, o cumprir máis do 90% dos indicadores.

Por outra,  Dyntra xorde como unha plataforma colaborativa que traballa na medición e xestión do goberno aberto, nas organizacións e na sociedade civil. Pódese consultar máis información sobre o ranking e a posición da UVigo nos seguinte enlaces: Universidades Dyntra e UVigo. A clasificación da universidade tamén aparece no ranking de administracións públicas.

Informes anuais de transparencia.

O artigo 22 do Regulamento de Transparencia da Universidade de Vigo, aprobado en sesión do Consello de goberno do 9 de outubro de 2017, establece a obriga, por parte da Secretaría Xeral e en coordinación coa Unidade de Estudos e Programas, de realizar un informe anual relativo ao grao de cumprimento da normativa de transparencia. 

Seguindo este precepto relízanse os informes anuais de transparencia:

Boas prácticas en materia de transparencia e protección de datos.

Tanto as leis de Transparencia, coma o Regulamento Xeral de Protección de Datos, coma a lei de Protección de Datos Persoais e das garantías de dos dereitos dixitais obrigan as universidades a cumprir unha serie de deberes con respecto ao seu alumnado, traballadores e outras persoas coas que se relaciona.

Para facilitar o cumprimento de ditos deberes e mellorar as actividades das universidades nestes ámbitos a CRUE realiza unha “Guía de buenas prácticas en materia de Transparencia e protección de Datos”. Esta guía ten como obxecto servir de ferramenta para a toma de decisións dos responsables universitarios ante as solicitudes de acceso á información pública e sobre a protección de datos de carácter persoal.

“Guía de buenas prácticas en materia de Transparencia e protección de Datos”

Últimos datos publicados

Última actualización consulte ficheiro Información publicada no portal en 2024.

Información institucional sobre o Coronavirus (COVID-19)