DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA


Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública.

Resolucións denegatorias:

Solicitude de información relacionada cunha solicitude de acceso

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación estatal e autonómica sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 29 KB  

Últimos datos publicados:

Sexenios de PDI 2016-2017.

Elementos de transporte.

Boletín de Responsabilidade Social do mes de xaneiro do 2018.

2017-2015 Retribucións, alta dirección e persoal eventual.

Inserción laboral SUG Mestrados  egresos 2011-2012.

Informe provisional de rankings 2017.

Boletín de Responsabilidade Social do mes febreiro do 2018.

Indicadores de persoal 2017.

Boletín de Responsabilidade Social do mes de marzo do 2018.

Bens inmobles 2017.

Indemnizacións por razón de servizo.

Enquisas de satisfacción de maiores 2016-2017.

Cursos de idiomas 2017.

Gastos do primeiro trimestre do 2018.

Semana da Administración Aberta

A Semana da Administración Aberta é unha iniciativa que pretende reunir nunha mesma semana, entre o 7 e o 11 de maio de 2018, xornadas de portas abertas e outro tipo de eventos en torno a un mesmo fío condutor, os principios do Goberno Aberto: transparencia, participación, rendición de contas e colaboración. + info

 

Real Decreto de Transparencia

Está aberto o período de audiencia e información pública do Real Decreto de Transparencia no Portal de Transparencia do Goberno de España do 3 ó 31 de maio de 2018. + info