Secretaría Uvigo

Convocatoria Erasmus+ Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

TipoMobilidade PDI
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoConvocatoria Erasmus+ Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025
Data inicio solicitudes14/11/2023
Data fin solicitudes22/11/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/6515320c59e801ad74068f91/glg
Descripción

R.R. Convocatoria de bolsas Erasmus +KA171 para o PDI  no curso 2023-2024 e 2024-2025

Requisitos

Os establecidos nas bases da convocatoria.

Documentacion

Os establecidos nas bases da convocatoria.

Observacións

Os establecidos nas bases da convocatoria.

Documentos da convocatoria

17/01/2024 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Descrición

R.R. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas programa Erasmus + Ka171 para persoal docente no curso 2023-2024 e 2024-2025.

Documentos da fase da convocatoria:

25/01/2024 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Descrición

R.R. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas programa Erasmus + Ka171 para persoal docente no curso 2023-2024 e 2024-2025.

Documentos da fase da convocatoria:

23/02/2024 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias persoas candidatas seleccionadas Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Descrición

23/02/2024 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias persoas candidatas seleccionadas Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Documentos da fase da convocatoria:

11/03/2024 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas persoas seleccionadas Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Descrición

R.R. Listaxes definitivas persoas seleccionadas,en agarda e excluídas Ka171 PDI 2023-2024 E 2024-2025

Documentos da fase da convocatoria:

ANTES DA ESTADÍA

Descrición

 ANTES DE INICIAR A ESTADÍA STA/STT:
1. Solicitar o permiso correspondente no departamento ao que pertenza a persoa beneficiaria.
2. Presentar a seguinte documentación na plataforma MoveON, no portal de Staff, a través do
formulario de seguimento habilitado:
- Copia dun seguro de asistencia en viaxes que deberá tramitar e aboar que cubra o
período completo de estadía e os días de viaxe. Deberá incluír gastos médicos e
hospitalización, responsabilidade civil e repatriación.
- Acordo de mobilidade (Staff Mobility Agreement). Deberá estar asinado pola institución
ou empresa receptora, a persoa beneficiaria e a Universidade de Vigo.
- Convenio de subvención asinado, documento que lle será remitido pola ORI trala
recepción do acordo de mobilidade asinado polas partes.
3. Tramitar e aboar os gastos de visado, se procede.

Documentos da fase da convocatoria:

FINALIZAR A ESTADÍA

Descrición

TRAS FINALIZAR A ESTADÍA STA/STT:1. Presentar a seguinte documentación na plataforma MoveON, no Portal de Persoal saínte, a
través do formulario de seguimento habilitado:
- Certificado orixinal de realización de estadía asinado pola entidade de acollida con
indicación de días de estadía e horas de docencia impartidas ou, de ser o caso,
participación na actividade formativa específica en competencias relacionadas con
deseño pedagóxico e/ou curricular. A data de firma do documento por parte da
universidade receptora non pode ser anterior ao último día xustificado como día de
actividade docente.
- Xustificación da viaxe a efectos de xustificación dos días percibidos adicionais para viaxe
e viaxes ecolóxicas. No caso de ter solicitada a axuda de viaxe ecolóxica, a persoa
beneficiaria deberá presentar unha declaración xurada de ter realizada unha viaxe
ecolóxica que deberá presentar na ORI acompañada dos xustificantes.

2. Cumprimentar e enviar a enquisa UE (EU Survey) en liña nos 30 días naturais posteriores á
recepción da invitación para cumprimentalo. A Universidade de Vigo poderá requirir o
reembolso parcial ou total da axuda financeira recibida aos participantes que non
cumprimenten e envíen a enquisa UE en liña.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás