Secretaría Uvigo

Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2022/2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023_Ourense rural
Data inicio solicitudes13/10/2022
Data fin solicitudes27/10/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttp://seix.uvigo.es/
Descripción

OBXECTO:

Atender o custo económico que supón a realización de estudos universitarios oficiais para o alumnado empadroado en concellos rurais da provincia de Ourense distantes dos campus universitarios e con dificultades de conexión a través de medios de transporte habituais.

CONTÍA:

As axudas previstas se destinarán a cubrir os gastos derivados do desprazamento desde o termo municipal da vivenda habitual ata o concello de Ourense ata un máximo de:

 • De 5 a 10 Km ........................................200 euros
 • De mais de 10 a 30 Km .........................400 euros
 • De mais de 30 e 50 km .........................800 euros
 • De mais de 50 km ..............................1.000 euros
Requisitos

REQUISITOS XERAIS:

Estar inscrito no padrón dos concellos da provincia de Ourense, distintos do concello de Ourense, con 12 meses de antelación á finalización do prazo de presentación de solicitudes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:

a) Estar matriculado/a en titulacións oficiais de grao ou mestrado en centros propios do campus de Ourense ou da Escola de Enfermaría de Ourense no curso 2022/2023 nun mínimo de 60 créditos ou da totalidade dos que lle permita a normativa da universidade, agás no caso de alumnado con discapacidade de grao igual ou superior ao 65 por cento que poderá reducir a carga lectiva ata un máximo de 50%.

b) Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a obtención dunha titulación do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os que se solicita a axuda.

REQUISITOS ECONÓMICOS:

a) A suma de rendas de todos os membros da unidade familiar non pode superar os seguintes limiares:

 • Familias de 1 membro:  13.236,00 euros.
 • Familias de 2 membros: 22.594,00 euros.
 • Familias de 3 membros: 30.668,00 euros.
 • Familias de 4 membros: 36.421,00 euros.
 • Familias de 5 membros: 40.708,00 euros.
 • Familias de 6 membros: 43.945,00 euros.
 • Familias de 7 membros: 47.146,00 euros.
 • Familias de 8 membros: 50.333,00 euros.

A partir do oitavo membro engadiranse 3.181,00 euros por cada novo membro computable.

b) O patrimonio familiar non pode superar os seguintes limiares:

 • A suma de rendementos netos reducidos de capital mobiliario máis o saldo neto positivo de ganancias e perdas patrimoniais non poderá superar 1.700,00 €.
 • A suma de valores catastrais das fincas urbanas pertencentes á unidade familiar, excluída a vivenda habitual, non poderá superar 42.900,00 €. Os valores catastrais pondéranse polos coeficientes establecidos na normativa de bolsas MEFP de carácter xeral para estudantes universitarios para o curso 2022/2023.
Documentacion

SOLICITUDE:

A solicitude realizarase a través do formulario en liña dispoñible na web da universidade: http://seix.uvigo.es/ na páxina de inicio prema en "SVE – Secretaría Virtual Estudantes" e no menú da esquerda seleccione "bolsas propias de estudos".

DOCUMENTACIÓN:

Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

 • O Anexo II (obrigatorio) deberá ser asinado por cada un dos membros da unidade familiar autorizando á universidade a consultar directamente os datos de renda e patrimonio, e presentado en formato pdf xunto coa solicitude.
 • Certificado de padrón con data de antigüidade.
 • Documentación acreditativa das distintas situacións que afecten á composición da unidade familiar:
  1. Se hai ascendentes dos pais e irmáns maiores de 25 anos con discapacidade deberá xustificar a residencia no mesmo domicilio co certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2021.
  2. Sentenza de divorcio ou convenio regulador, de ser o caso.
  3. Independencia económica e familiar: deberá presentar a documentación xustificativa de ter domicilio en propiedade ou en aluguer, e de dispoñer dos medios económicos suficientes para facer fronte aos seus gastos, contrato de aluguer e xustificación de ingresos, así como certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2021.
 • Documentación acreditativa das situacións que dan dereito a dedución no cálculo da renda:
  1. Título familia numerosa.
  2. Acreditación de orfandade absoluta.
  3. Certificado de discapacidade (do/a solicitante, irmáns e fillos/as do solicitante).
  4. Irmáns estudantes universitarios residentes fora do domicilio familiar durante o curso anterior 2021/2022 (expediente académico e contrato de aluguer).
 • Documentación acreditativa dos ingresos percibidos no estranxeiro polos membros da unidade familiar do ano 2021.
Observacións

OBRIGAS:

A persoa beneficiaria deberá estar matriculada na titulación oficial do campus de ourense durante todo o curso académico 2022/2023 para poder manter a súa condición de bolseira.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
Teléfono: 986 81 36 11
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=29372665
BDNS: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653349

10/11/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluidas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 17 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

24/11/2022 Listaxe provisoria de solicitudes concedidas, denegadas e agarda

Descrición

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 1 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace ao taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

05/12/2022 Listaxe definitiva de solicitudes concedidas, denegadas e agarda

Observacións

Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás