Secretaría Uvigo

Bolsa Prácticas Alen do Miño-EURES TRANSFRONTERIZO

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022ALEN DO MIÑO
Data inicio solicitudes30/05/2022
Data fin solicitudes14/06/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9635
Descripción

O obxecto desta convocatoria é fomentar a formación transfronteiriza do estudantado da
Universidade de Vigo, a través dun programa que conxuga un obradoiro formativo en
interculturalidade coa realización de prácticas académicas, curriculares ou extracurriculares, nunha
entidade externa con sede en Portugal. As axudas perseguen sufragar parte dos gastos ocasionados
pola mobilidade desde o lugar habitual de residencia do alumnado que participe na convocatoria.
Convócase 1 axuda por rama de coñecemento, atendendo a oferta de estudos de grao e de posgrao
publicados na web da Universidade de Vigo:
• Ciencias Sociais e Xurídicas
• Artes e Humanidades
• Ciencias
• Ciencias da Saúde
• Enxeñaría
De resultar vacantes unha vez asignadas as bolsas estas acumularanse a outra rama.

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:
• Estar matriculado na Universidade de Vigo no curso 2021/2022 e durante todo o período de
duración da bolsa en estudos de grao ou nun mestrado oficial da Universidade de Vigo.
• No caso dos estudos de grao ter superados o 50% dos créditos. O último día de presentación
das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes
créditos.
• Contar coa carta de aceptación da empresa/institución onde se realizan as prácticas.
• Non ter relación contractual coa empresa/institución proposta para realizar as prácticas.
Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das
circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Documentacion

A solicitude (formulario en liña) irá acompañada da seguinte documentación:
• Carta de pre-aceptación da empresa/institución na que se inclúa o programa das prácticas
(vencellado coas competencias da titulación universitaria cursada) e as datas previstas da estadía.

Declaración responsable da persoa solicitante de non ter relación contractual coa
empresa/institución na que se van realizar as prácticas.
Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que sexa necesaria para a
correcta avaliación de requisitos e méritos alegados.
O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/becas-formacion-0
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27092016

17/06/2022: Listaxe provisioria de solicitudes admitidas e excluidas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 27 de xuño ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

28/06/2022: Listaxe Definitiva solicitudes admitidas e excluidas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

29/06/2022: Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás