Secretaría Uvigo

Premios á excelencia académica para estudantado que inicia estudos de doutoramento, 2023/2024

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Exc Inicio Doutoramento
Data inicio solicitudes15/03/2024
Data fin solicitudes22/04/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12609
Descripción

OBXECTO:

Atender de maneira especial ao novo estudantado da Universidade de Vigo que está a realizar no curso académico 2023/2024 estudos oficiais de doutoramento e que destaca particularmente por unha traxectoria académica de excelencia nos estudos previos aos de doutoramento.

PREMIOS

Os premios distribúense por programa de doutoramento tal e como se sinala no Anexo II de acordo cos seguintes criterios:

  • Nos programas que acaden entre 3 e 12 estudantes de nova matrícula outorgarase 1 premio.
  • Nos programas que acaden entre 13 e 22 estudantes de nova matrícula outorgaranse 2 premios, incrementándose nun premio máis por cada dez alumnos matriculados.
  • Para programas que acadaran menos de 3 estudantes de nova matrícula; considerarase a agrupación de todos os programas que estean nesta situación dentro do mesmo ámbito de coñecemento. Outorgarase dentro de cada ámbito un número de premios segundo a mesma regra dos apartados a) e b). Se o número de estudantes na agrupación e curso fose inferior a 3, outorgarase un premio.
Requisitos
  1. Estar matriculado por primeira vez en estudos de doutoramento que figuren no anexo II no curso académico 2023/2024.
  2. Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00 calculada según o establecido no punto 6 desta convocatoria.
Documentacion

DOCUMENTACIÓN:

  • No caso de estudos de Grao ou Licenciatura cursados nunha universidade distinta á Universidade de Vigo deberán presentar a certificación académica oficial dos estudos que lle dan acceso ao programa de doutoramento.
  • No caso de ter finalizado estudos de mestrado oficial realizados nunha universidade distinta á Universidade de Vigo deberán presentar a certificación académica oficial dos estudos de mestrado oficial na que conste que ten realizados todos os créditos necesarios para rematar a titulación.
  • No caso de alumnado que accede ao doutoramento desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Enlace a taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=36996165
Atrás