Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o estudantado de Grao e Máster, 2022-2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Mob_actividades_formativas
Data inicio solicitudes26/05/2023
Data fin solicitudes22/06/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11005
Descripción

O obxectivo desta convocatoria é fomentar a participación do estudantado en proxectos e eventos de carácter cultural, científico, de especialización ou perfeccionamiento que complementen a súa formación académica.

Establécense 3 modalidades en función da súa finalidade:

 • Modalidade A: Axudas para a realización de viaxes e visitas colectivas de interese académico que lles sirvan para adquirir competencias e coñecementos relacionados co ámbito curricular da súa titulación.
 • Modalidade B: Axudas para a participación e/ou presentación de comunicacións en congresos, reunións científicas, seminarios, debates e outras actividades de interese académico tanto na modalidade presencial como en liña. Inclúe así mesmo a realización de cursos organizados por entidades públicas relacionados co ámbito curricular da súa titulación tanto na modalidade presencial como en liña
 • Modalidade C: Axudas para a realización colectiva de proxectos e actividades culturais, científicas ou de difusión de interese para a comunidade universitaria.

Quedan excluídas da presente convocatoria as prácticas externas curriculares e extracurriculares, as actividades relacionadas coa participación en programas de mobilidade tanto nacional como internacional, os cursos de idiomas e os cursos de formación permanente da Universidade de Vigo.

Requisitos

Pode solicitar bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

 1. Estar matriculado/a no curso 2022/2023 en titulacións oficiais de grao ou mestrado universitario en centros propios, ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións oficiais non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
 2. Estar matriculado no curso 2022/2023 dun mínimo de 45 créditos ou do máximo que lle permita a normativa da Universidade de Vigo.
 3. Presentar unha proposta de actividade realizada ou a realizar entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de outubro de 2023, das descritas no punto 1 desta convocatoria. En todo caso a actividade deberá iniciarse antes do 1 de setembro do 2023.
 4. Contar co informe favorable do/a decano/a ou director/a do centro no que a persoa solicitante realice os estudos

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11005, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, e por como asunto “Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo”,  achegando unicamente o formulario coa solicitude.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Descrición da proposta de actividade para a que solicita a bolsa segundo o modelo do anexo II: detalle da actividade a realizar, lugar de destino, institución ou entidade de destino, duración da actividade, contido e obxectivo formativo da actividade, que deberán contar co informe favorable do/a decano/a ou director/a do centro no que a persoa solicitante realice os estudos.

Tamén se lle poderá requirir outros documentos que fosen necesarios para a concesión da axuda.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=FDC37B3B56CA85FA52EB5676BB428172?idtaskdata=32206932
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

29/06/2023: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas excluidas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 13 de xullo ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

17/07/2023: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=A03C6AE2568D4514BC8C69354F3A84B5?idtaskdata=32937724

Documentos da fase da convocatoria:

10/10/2023 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida,

Observacións

Establecer un prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta
resolución e ata o día 25 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

02/11/2023 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida

Observacións

De acordo co establecido no punto 8 da convocatoria son obrigas das persoas bolseiras presentar:

  • Memoria final da actividade na que se recollan as actividades realizadas, os obxectivos acadados e as competencias adquiridas.
  • Certificado de asistencia á actividade ou, de ser o caso, informe do/a decano/a-director/a da UVIGO que acredite a participación na actividade subvencionada.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás