Secretaría Uvigo

Bases reguladoras da convocatoria Erasmus+ Prácticas para os cursos 2023 e 2024

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoErasmus+ Prácticas 2023 e 2024
Data inicio solicitudes01/04/2023
Data fin solicitudes30/04/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/60c38279ac1c46496e1da6e4/spa
Descripción

25/01/2023- Resolución Reitoral pola que se establecen as bases reguladoras e se aproba a convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas da Universidade de Vigo para os anos 2023 e 2024, destinada o estudantado de titulacións oficiais de Grao e Mestrado.

Requisitos

Os establecidos na convocatoria.

Documentacion

Os establecidos na convocatoria.

Observacións

Presentación de solicitudes:

  • 1º período de presentación de solicitudes: estará aberto dende o día seguinte á publicación desta convocatoria ata o 17 de febreiro de 2023, ás 23:59 hora peninsular española. As prácticas que se soliciten neste período poderán realizarse entre o 01/04/2023 e o 30/10/2023.
  • 2º período de presentación de solicitudes: estará aberto dende o 1 de abril ao 30 de abril de 2023 ás 23:59 hora peninsular española. As prácticas que se soliciten neste período poderán realizarse entre o 01/06/2023 e o 31/07/2024.
  • 3º período de presentación de solicitudes: estará aberto dende o 1 de setembro ao 30 de setembro de 2023 ás 23:59 hora peninsular española. As prácticas que se soliciten neste período poderán realizarse entre o 01/11/2023 e o 30/11/2024.

As prácticas terán que realizarse no período comprendido entre o 1 de abril de 2023 e o 30 de novembro de 2024, cunha dedicación equivalente a tempo completo.

Documentos da convocatoria

07/03/2023 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.1ªconv.

Descrición

As persoas interesadas disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte a publicación da Resolución Reitoral.

Documentos da fase da convocatoria:

16/03/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas a trámite Erasmus+ Prácticas 2023-2024.1ªconv

Documentos da fase da convocatoria:

17/03/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe provisoria de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.1ªconv.

Descrición

As persoas interesadas disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte a publicación da Resolución Reitoral.

Documentos da fase da convocatoria:

30/03/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe definitiva de persoas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.1ªconv.

Documentos da fase da convocatoria:

12/05/2023 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.2º FASE

Descrición

As persoas interesadas disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte a publicación da Resolución Reitoral.

Documentos da fase da convocatoria:

23/05/2023 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.2º FASE

Documentos da fase da convocatoria:

25/05/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.2º FASE

Documentos da fase da convocatoria:

19/10/2023 - R.R. pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.3º FASE

Descrición

As persoas interesadas disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte a publicación da Resolución Reitoral.

Documentos da fase da convocatoria:

27/10/2023 - R.R. pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.3º FASE

Documentos da fase da convocatoria:

15/11/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe provisoria de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2023-2024.3ªconv.

Documentos da fase da convocatoria:

30/11/2023 - R.R. pola que se publica a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas Erasmus+ Prácticas 2023-2024. 3ª conv.

Documentos da fase da convocatoria:

ANTES DA ESTADÍA

Descrición
  • ANTES DE INICIAR A ESTADÍA:

Enviar a practicas.ori@uvigo.es

Ficha de perceptores e certificado de titularidade bancario no caso de realizar prácticas
extracurriculares.
­ - Acordo de formación ou Learning Agreement for Traineenships, asinado electronicamente.
­ - Convenio de subvención entre o estudantado e a Universidade de Vigo, asinado
electronicamente.
­- Copia da Tarxeta Sanitaria Europea.
­- Seguro de viaxe que cubra responsabilidade civil privada, accidentes, así como repatriación,
con indicación das datas de cobertura, que deberán cubrir o período íntegro da estadía. A
ORI proporá ao alumnado información sobre as coberturas requiridas.
­ - Comprobante de ter realizada a proba de nivel obrigatoria OLS (Online Linguistic Support) no
idioma no que se realizarán as prácticas. O documento deberá indicar o idioma, o nivel
acadado e nome e apelidos do alumnado. Os resultados non impedirán que poida realizar a
estadía de mobilidade.
­ - Visado, no caso de ser necesario. É responsabilidade do estudantado beneficiario tramitalo,
aboar os seus gastos e asegurarse das condicións esixidas, especialmente no caso de
estudantes con nacionalidade de países extracomunitarios e sen permiso de residencia en
España. No caso de Reino Unido, é necesario ter en conta que se precisa un mínimo de tres
meses para obter a documentación necesaria para realizar a estadía. 

Documentos da fase da convocatoria:

DURANTE A ESTADÍA

Descrición

Certificado de chegada (Arrival Form) asinado pola persoa titora das prácticas, que sirve
como xustificante de inicio das prácticas

Documentos da fase da convocatoria:

FINALIZAR A ESTADÍA

Descrición
  •  FINALIZAR A ESTADÍA:


- ­ Acreditar a estadía efectiva, así como a súa duración, mediante un certificado orixinal de fin
de estadía (After the mobility). Para ser válido, este certificado deberá ser asinado pola
persoa responsable na entidade de acollida e incluír o selo oficial da devandita institución.
Este certificado deberá enviarse a través do formulario habilitado en MoveOn para este
efecto.


­ - Encher e enviar a enquisa UE (EU Survey) en liña nos 30 días naturais posteriores á
recepción da invitación que recibirá por correo electrónico. A Universidade de Vigo poderá
requirir o reembolso da axuda financeira concedida ao alumnado que non o faga.

 

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás