Secretaría Uvigo

Bolsa de Formación na Facultade de Dirección e Xestión Pública

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Facultade de Dirección e Xestión Pública
Data inicio solicitudes26/12/2022
Data fin solicitudes20/01/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10795
Descripción

OBXECTO:

Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula.

DURACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PERÍODO FORMATIVO:

A duración máxima do período formativo será de 5 meses, non se iniciará antes do 14 de febreiro de 2023 e finalizará o 30 de xuño do 2023.  

O número de horas de colaboración será de 15 horas semanais

CONTÍA:

A contía bruta será como máximo 360 €/mes

Requisitos
  • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente permanente en España a 31 de decembro de 2021 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • Estar matriculado no curso 2022/2023, durante todo o período de duración da bolsa, nalgunha das titulacións de grao ou mestrado oficial da Facultade de Dirección e Xestión Pública.
  • Ter superado o 50% dos créditos da titulación do grao. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes.
  • Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDES:

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10795, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo no Asunto “Bolsa de formación na Facultade de Dirección e Xestión Pública” achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Universidade de Vigo dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/Guia_rexistro_instancia_xenerica_gl.docx.pdf. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación dos formularios, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal

PRAZO:

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día seguinte a publicarse esta convocatoria e remata o 20 de xaneiro de 2023 ás 23:59 horas (hora peninsular española). A presentación fóra de prazo supoñerá a non admisión a trámite da solicitude.

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación:

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

 

 

 

 

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: Enderezo electrónico
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=3710F3C7CCD0B2DE7F4094018AC3F58E?idtaskdata=30346465

24/01/2023: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 1 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

03/02/2023: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

06/02/2023: Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 13 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

14/02/2023: Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás