Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Inglés
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
B1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil.
B2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva.
B3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos.
B4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles.
B5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia.
B7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na primeira infancia.
C5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
C6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
C8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
C13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sostenible.
C21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
C22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
C28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
C29 Valorar a importancia do traballo en equipo
C30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
C41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
C42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
C43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
C44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
C45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
C46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
C47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
C48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
C49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
C50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
C51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
C52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
C54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
C55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios lúdicos.
C56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a creatividade.
C57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
C60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
C61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de técnicas e estratexias necesarias.
C62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
C63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
C64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
D1 Capacidade de análise e síntese
D2 Capacidade de organización e planificación
D3 Comunicación oral e escrita
D4 Coñecemento de lingua estranxeira
D5 Coñecemento de informática
D6 Capacidade de xestión da información
D7 Resolución de problemas
D8 Toma de decisións
D9 Traballo en equipo
D10 Traballo nun contexto internacional
D11 Habilidades nas relacións interpersoais
D12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
D13 Razoamento crítico
D14 Compromiso ético
D15 Aprendizaxe autónoma
D16 Adaptación a novas situacións
D17 Creatividade
D18 Lideranza
D19 Coñecemento doutras culturas e costumes
D20 Iniciativa e espírito emprendedor
D21 Motivación pola calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000