Secretaría Uvigo

Bioestatística para a Enxeñaría Biomédica

portada
CategoríaManuais (Banda Verde)
ISBN/ISSN9788481589689
Número de serie82
Formato17 x 24 cm
Ano de edición2023
Número páxinas209
Prezo10.00 €
Autores Juan Carlos Pardo Fernández
DescriciónEste manual foi concebido como material docente da materia Bioestatística, que se imparte no terceiro curso do Grao en Enxeñaría Biomédica da Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo. Tamén pode ser empregado noutras materias que aborden temas similares.

Os contidos estrutúranse en seis capítulos: técnicas descritivas (táboas de frecuencias, gráficos e medidas resumo), modelos probabilísticos relevantes en bioestatística (breve revisión de variables aleatorias e introdución aos problemas de clasificación e á curva ROC), técnicas inferenciais (estimación de parámetros, intervalos de confianza e tests de hipóteses), táboas de continxencia (distribucións conxuntas e condicionadas, test de independencia e riscos relativos), modelos de regresión (modelo lineal, modelos con variables nominais, regresión loxística) e técnicas de análise multivariante (análise de compoñentes principais, métodos cluster e análise discriminante).

A orientación do manual é eminentemente práctica, incluíndo numerosos exemplos e exercicios para ilustrar e comprender os métodos estudados. Ademais, tamén serve para que o alumnado adquira competencias no manexo do software estatístico de distribución libre R, que na actualidade conta cunha ampla difusión no ámbito científico-técnico.
Atrás