Secretaría Uvigo

Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, polo que se aproban os Estatutos da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoDecreto
RangoAutonómico
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónDA ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DE VIGO.
DAS FACULTADES E ESCOLAS.
DOS DEPARTAMENTOS.
DOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS.

DOS ÓRGANOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO.
DOS ÓRGANOS COLEXIADOS.
DO CONSELLO SOCIAL.
DO CLAUSTRO UNIVERSITARIO.
DO CONSELLO DE GOBERNO.
DOS CONSELLOS DE CAMPUS.
DAS XUNTAS DE CENTRO.
DAS XUNTAS DE TITULACIÓN.
DOS CONSELLOS DE DEPARTAMENTO.
DOS CONSELLOS DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN.
DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO.
DO REITOR OU REITORA.
DOS VICERREITORES OU VICERREITORAS.
DO SECRETARIO OU SECRETARIA XERAL.
DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO DOS CENTROS.
DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO DOS DEPARTAMENTOS.
DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO DOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN.
DA PERSOA QUE OCUPE A XERENCIA.
DAS COMISIÓNS.

DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA.
DO PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR.
DO ALUMNADO.
DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS.
DAS INCOMPATIBILIDADES E DO RÉXIME DISCIPLINARIO.

DO ESTUDO E A INVESTIGACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO.

DAS GARANTÍAS XURÍDICAS.

DOS SERVIZOS DA UNIVERSIDADE.

RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO.

DA REFORMA DOS ESTATUTOS.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 02/02/2010
Número 21
Páxina 1268
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100202/Anuncio2522_gl.html
Diario Oficial de Galicia DOG - 02/23/2010
Número 36
Páxina 2326
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100223/Anuncio659A_gl.html
Atrás