Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Cambios na participación nos Grupos de Innovación Docente

Datos
Datos do Grupo de Innovación Docente
Alta de participante:
Baixa de participante:
Claúsula de protección de datos:
A Universidade de Vigo é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal e cumpre cos principios de transparencia e de información conforme os artigos 12 e 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RXPD) e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD).

Os datos que nos facilita empregaranse para realizar toda a xestión do Programa de Formación Permanente da Universidade de Vigo (emprego de plataformas de teledocencia, aulas virtuais, correos electrónicos institucionais e outro tipos de recursos electrónicos propios ou contratados pola Universidade de Vigo e avaliacións).

Os datos non serán cedidos a ningunha outra organización ou empresa. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade ou oposición enviando un correo electrónico a eafp.innovacion@uvigo.es. No caso de non aceptar este aviso, a súa preinscrición será borrada e non poderá ser tramitada.