Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos ou oposición.
Responsable do tratamento dos datos: Universidade de Vigo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) (artigos 15 ao 22)

Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (artigos 12 ao 18)

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP)
DEREITOS A EXERCER
DATOS DA PERSOA INTERESADA OU REPRESENTANTE
Que se me facilite o dereito sinalado anteriormente, por medio do presente escrito e de conformidade co previsto nos artigos 12 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais
Identificación da persoa interesada
Para o trámite PRESENCIAL da solicitude ante o rexistro da Universidade de Vigo ou calquera dos medios do artigo 16.4 da LPAPAC será necesario aportar unha copia do DNI ou pasaporte da persoa interesada e, no seu caso, da persoa representante.

Para o trámite ELECTRÓNICO da solicitude por sede electrónica, será obxecto de consulta por parte da Universidade de Vigo do DNI da persoa interesada e, no seu caso, da persoa representante. No caso de que se opoñan a esta consulta, deberá indicarse no recadro correspondente na solicitude e achegar unha copia do documento. (artigo 12 do RXPD e artigos 9 e 28 da LPACAP)
Información
IMPORTANTE: Este é un TRÁMITE PRESENCIAL, polo tanto para poder tramitar correctamente esta solicitude e, unha vez cuberta, DEBERÁ IMPRIMILA, ASINALA E PRESENTALA ANTE O REXISTRO ELECTRÓNICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE FORMA PRESENCIAL ou ante algún dos rexistros ou oficina de correos aos que se refire o artigo 16 da LPACAP, coa referencia "protección de datos" e dirixida ao Reitor da Universidade de Vigo ao seguinte enderezo: Edificio Ernestina Otero, campus universitario s/n, 36310, Vigo (Pontevedra)

Infórmaselle non obstante,  que se desexa realizar a súa solicitude de dereitos de datos de carácter persoal de xeito virtual, ten a opción de realizalo directamente a través da sede electrónica da Universidade de Vigo co seu certificado electrónico: https://sede.uvigo.gal/

Órgano que tramita: Secretaría Xeral
Órgano que resolve: Reitor
Prazo de resolución: un mes. Prorrogable por outros dous meses, de ser necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

No caso de denegación: Se a Universidade de Vigo non tramita a solicitude da persoa interesada, informaraa das razóns da súa non actuación e da posibilidade de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Contacto da Delegada de Protección de Datos: Ana Garriga Domínguez. Enderezo electrónico dpd@uvigo.gal


Información básica sobre a protección dos seus datos

Responsable: Universidade de Vigo
O tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease no RXPD e na LOPDGDD coa finalidade de xestionar o procedemento de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal. Non se prevén cesións nin transferencias a terceiros países de ditos datos.
Os interesados poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.
A información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa representación legal.
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos