Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Solicitude de Desconto Título Propio 2022/2023

Formulario de Solicitude de Desconto Título Propio 2022/2023

Prazo de presentación desta solicitude: Antes do día de finalización do prazo de matrícula.

O importe da devolución será transferido á conta bancaria indicada na solicitude da que sexa titular o/a estudante. 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposicion e cancelación mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo no rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos


Datos de contacto
Sección de Prezos Públicos
prezospublicos@uvigo.es
986130116