Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Anulación de Exencións, Bonificacións e Axudas curso 2020/2021

Solicitude de Anulación de Exencións e Axudas marcadas en matrícula, curso 2020/2021

Unha vez realizada a anulación solicitada, manterase a forma de pagamento elixida polo alumno, sempre que a anulación se faga efectiva antes do 21 de febreiro, a partir desta data todas as liquidación xeradas serán en efectivo/tarxeta.

Pode cumprimentar este formulario no caso de ter a bolsa do Ministerio de Educación denegada. 

 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposicion e cancelación mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo no rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos