Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster do curso 2019/2020

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster do curso 2019/2020

Para encher o formulario de solicitude teña en conta que:

  1. Os campos marcados cun asterisco vermello son obrigatorios.
  2. Se necesita modificar ou corrixir algo pode premer no botón ATRÁS.
  3. No paso 3 amosaranse os datos que vostede teña introducido; deberá comprobar que son correctos ou ben proceder a rectificalos.
  4. Os datos persoais obtéñense da súa conta da Secretaría virtual. Pode modificalos no apartado "a miña conta"
  5. O rematar de cubrir o formulario online debes descargalo e presentalo na Sede Electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto "premios EGERIA", achegando unicamente o arquivo coa solicitude (a documentación xustificativa só hai que subila ó formulario). No caso contrario á solicitude non será tramitada. A presentación en SEDE debe ser efectuada pola persoa solicitante (no caso de ser presentada por outra persoa debe subir un documento firmado de AUTORIZACIÓN)
  6. Sobre o formulario impreso non caben modificacións.

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto coa Sección de Bolsas, nos teléfonos 986 814094 ou correo electrónico bolsasformacion@uvigo.es.

Para calquera dúbida en relación coa SEDE ELECTRÓNICA póñase en contacto cos teléfonos:

Vigo: 986 130 200

Pontevedra: 986 801 955

Ourense: 988 387 103

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposicion e cancelación mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo no rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos